Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce 2022 - rozstrzygnięty!

Pod honorowym patronatem prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Już po raz dwunasty rozstrzygamy konkurs Interstudent, w którym nagradzamy najlepszych zagranicznych studentów zdobywających wykształcenie w polskich uczelniach. Szukamy – jak co roku – ludzi ambitnych, dobrych studentów, ale przede wszystkim aktywnych, zaangażowanych, budujących mosty między kulturami. I co roku, dzięki współpracy z uczelniami, znajdujemy wielu znakomitych kandydatów.

Chociaż w ostatnich dwóch latach to zadanie stało się trudniejsze, udało nam się pokazać zagranicznych studentów, którzy mimo obaw i utrudnień wynikających z epidemii pozostali w naszym kraju. Studiują, działają społecznie, angażują się w życie swoich społeczności. Są przykładem dla kolegów i ambasadorami polskich uczelni w swoich krajach.

Kapituła Konkursu, której pracami kierował prof. Jerzy Lis przewodniczący Komisji ds. Współpracy międzynarodowej KRASP, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przyznała nagrody tradycyjnie w trzech podstawowych kategoriach: studia licencjackie, studia magisterskie i studia doktoranckie. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną na szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w działalność społeczną.

Najlepsi studenci zagraniczni w Polsce 2022

W kategorii studia licencjackie
Karen Nyakato Kyabega z Tanzanii
Uniwersytet Warszawski

W kategorii studia magisterskie
Maksym Shcherbyuk z Ukrainy
Uniwersytet Śląski w Katowicach

W kategorii studia doktoranckie
Peliyagodage Chathura Dineth Perera ze Sri Lanki
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Nagroda Specjalna
Yiyu Chen z Chin
Uniwersytet Jagielloński

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z poprzedniej edycji konkursu.

Patronat honorowy

Arkadiusz Mężyk

Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP),
Rektor Politechniki Śląskiej

Kapituła konkursu

Jerzy Lis

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis

Przewodniczący Kapituły,
Przewodniczący Komisji ds. Współpracy międzynarodowej KRASP,
Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Jarosław Bosy

Prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Mateusz Grochowski

Mateusz Grochowski

Przewodniczący Parlamentu Studentów RP

Jarosław Olszewski

Jarosław Olszewski

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Bianka Siwińska

Dr Bianka Siwińska

dyrektor zarządzająca w Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

LAUREACIKONKURSU INTERSTUDENT 2022

Karen Nyakato Kyabega
(Tanzanii)

Zwycięzca w kategorii STUDIA LICENCJACKIE

Uniwersytet Warszawski

Maksym Shcherbyuk
(Ukraina)

Zwycięzca w kategorii STUDIA MAGISTERSKIE

Absolwent Szkoły Języka i Kultury Polskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

Peliyagodage Chathura Dineth Perera
(Sri Lanka)

Zwycięzca w kategorii STUDIA DOKTORANCKIE

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Yiyu Chen
(Chiny)

Studia licencjackie:

Studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy Konkursu

GaleriaFINAŁ KONKURSU INTERSTUDENT 2022

REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU INTERSTUDENT 2022

Misja konkursu

Misją konkursu INTERSTUDENT jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja najlepszych studentów zagranicznych studiujących w Polsce na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Konkurs organizowany jest co roku pod honorowym patronatem przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz przy współpracy Krajowej Reprezentacji Doktorantów i Parlamentu Studentów RP.

Organizator

Konkurs INTERSTUDENT organizowany jest przez Fundację Edukacyjną Perspektywy z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31 w Warszawie.

Adresaci konkursu

Konkurs INTERSTUDENT kierowany jest do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich (w uczelniach publicznych i niepublicznych; na studiach w języku polskim i języku obcym), których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami. Wyłonieni zostaną zagraniczni „liderzy uczelni”, którzy wykazują aktywność w swoim środowisku akademickim, swoją postawą inspirują kolegów do działania i mają wkład w aktywizację wspólnot obywatelskich w otoczeniu lokalnym. Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości - oraz dobre wyniki w nauce.

Wymagania

Podstawą udziału w konkursie jest wypełnienie i przesłanie do organizatorów Ankiety INTERSTUDENTA (.doc | .pdf). Ankiety mogą przesyłać: rektorzy lub prorektorzy, dziekani lub prodziekani, uczelniane biura współpracy międzynarodowej, samorządy studentów i kierownictwa innych organizacji studenckich. Kandydatów do konkursu mogą również zgłosić koleżanki i koledzy ze studiów. Termin przesyłania ankiet drogą elektroniczną, pocztową (ankieta znajduje się na stronie konkursu) upływa 17 grudnia 2021. Ankiety należy przesłać pocztą elektroniczną do Fundacji Edukacyjnej Perspektywy na adres e-mail: m.chrostna@perspektywy.pl lub pocztą na adres Fundacja Edukacyjna Perspektywy, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem "INTERSTUDENT 2022".

Zasady wyłonienia laureatów

Zwycięzcy konkursu w trzech kategoriach (studia licencjackie, studia magisterskie, studia doktoranckie) zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu składającą się z osób zaufania publicznego. Kapituła Konkursu ma prawo ustanowić dodatkowe wyróżnienia.

Nagrody

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu Interstudent 2022 nastąpi w styczniu podczas konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2022”, której gospodarzem będzie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Zwycięzcy konkursu INTERSTUDENT otrzymają nagrody, statuetki oraz dyplomy. Dodatkowym wyróżnieniem jest szeroka popularyzacja (w języku polskim i angielskim) zwycięzców konkursu oraz ich uczelni na łamach miesięcznika edukacyjnego Perspektywy, na portalach www.perspektywy.pl; www.studyinpoland.pl; w newsletterze "Study in Poland" oraz poprzez patronów medialnych.

Postanowienia końcowe

Przystąpienie uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

Strona internetowa Konkursu

www.studyinpoland.pl/interstudent


Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 RODO uprzejmie informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, kod pocztowy 00-511 (dalej także: "Spółka"), numer KRS: 0000176397
  2. Z powołanym w Spółce Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod powyższy adres siedziby Spółki (z dopiskiem "IOD") lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przy realizacji zadań wynikających z udziału w Konkursie na Najlepszego Studenta Zagranicznego INTERSTUDENT 2022.
Study in Poland

Poprzednie edycje