Jesli ta wiadomo»ć nie wy»wietla się poprawnie, kliknij tutaj.

2016 - Czas Internacjonalizacji  | Nesletter Study in Poland

temat wydania

INTERSTUDENT 2016 - Wybieramy najlepszego studenta zagranicznego w Polsce!

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do 7. edycji konkursu INTERSTUDENT na najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Chcemy nagrodzić zagranicznych studentów, którzy buduj? współpracę między kulturami i wzbogacaj? polskie ?rodowisko akademickie. Konkurs organizuje Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu "Study in Poland".

W polskich uczelniach studiuje obecnie ponad 57 tysięcy obcokrajowców ze 150 krajów. To wła?nie do nich kierowany jest konkurs INTERSTUDENT. Kapituła i internauci wybieraj? najlepszych spo?ród studentów zagranicznych studiuj?cych w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych, na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich w języku polskim i językach obcych.

Więcej...
 

Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2016"

Zgodnie z planem działań programu Study in Poland w roku akademickim 2016/17, Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2016" przedstawiaj?cy aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.

Raport wydany został w nakładzie 2000 egzemplarzy. Uczelnie uczestnicz?ce w programie Study in Poland otrzymaj? w najbliższych dniach po 15 egzemplarzy Raportu. Przekazany on też zostanie rektorom wszystkich uczelni akademickich oraz przesłany do ambasad RP w krajach będ?cych w sferze zainteresowania uczelni "Study in Poland". Egzemplarze raportu zostan? też przekazane do MNiSW, MSZ, KRASP, PKA, BUWiWM, Parlamentu Studentów RP i Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz do głównych bibliotek w całym kraju.

Więcej...
 

Study in Poland 2016 - Tam byli?my

 
Moskwa: Rosjanie chc? studiować w Polsce

W dniach 2-3 listopada Fundacja Edukacyjna Perspektywy, wraz z grup? uczelni, prezentowała ofertę polskiego szkolnictwa wyższego na stoisku narodowym "Study in Poland" zorganizowanym na targach "Obrazowanije i kariera" w Moskwie. Wrócili?my pełni optymizmu!

Więcej...
 

Study in Poland 2016 - Tu będziemy

 
UKRAINA: Zapraszamy na targi "Osvita. Studia za granic?" w Charkowie - 11-12 listopada 2016

Charków to ważny o?rodek administracyjny i akademicki na Ukrainie, w którym edukacja w polskich uczelniach ma wysok? markę. Dlatego warto wzi?ć udział w targach rekrutacyjnych "Osvita. Studia za granic?" w dniach 10-12 listopada br.

Więcej...
 
UKRAINA: Zapraszamy na targi "Połtawski abiturient. Studia za granic?" - 14-15 listopada 2016

W ramach poszerzania polskiej obecno?ci na targach edukacyjnych na Ukrainie, serdecznie zapraszamy uczelnie uczestnicz?ce w programie "Study in Poland" do wzięcia udziału w targach "Połtawski abiturient. Studia za granic?" w Połtawie w dniach 14-15 listopada 2016.

Więcej...
 
UKRAINA: Zapraszamy na targi edukacyjne w Kijowie "Education and Career 2016"

Kijów - stały punkt programu wyjazdów jesiennych w ramach programu "Study in Poland", tej jesieni będziemy tam już po raz osiemnasty! Kolejna, jesienna edycja targów "Osvita ta kar'era"odbędzie się w Kijowie 17-19 listopada 2016

Więcej...
 
KAZACHSTAN: Zapraszamy na targi "Education and Science" w Astanie - 23-25 listopada 2016

Kazachstan, obok Ukrainy i Białorusi, staje się jednym z priorytetowych kierunków programu "Study in Poland". Jeste?my tam cyklicznie od 2012 roku. Tym razem zapraszamy do Astany, w dniach 23-25 listopada br.

Więcej...
 
BIAŁORU|: Zapraszamy na targi "Obrazovanije i kariera" w Mińsku - 16-18 lutego 2017

Serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie zainteresowane rekrutacj? studentów z kierunku wschodniego do udziału w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych "Obrazowanie i Kariera" w Mińsku - w dniach 16-18 lutego 2017.

Więcej...
 

Wokół Umiędzynarodowienia

 
Min. Jarosław Gowin: Umiędzynarodowienie pięt? achillesow? polskiego szkolnictwa

Konferencja MNiSW na temat umiędzynarodowienia, zorganizowana na Uniwersytecie Rzeszowskim rozpoczęła cykl spotkań przed zaplanowanym na wrzesień 2017 roku Narodowym Kongresem Nauki. W konferencji wzięła aktywny udział Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", prowadz?ca wspólnie z KRASP program "Study in Poland".

Więcej...
 
Umiędzynarodowienie priorytetem dla uczelni wyższych

Internacjonalizacja w teorii i praktyce, projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, metody pozyskiwania studentów zagranicznych - to niektóre z tematów konferencji "Umiędzynarodowienie - szansa i wyzwanie dla polskich uczelni", zorganizowanej 20-21 paĄdziernika przez MNiSW i Uniwersytet Rzeszowski. Aktywny udział wzięła w konferencji Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" prowadz?ca wspólnie z KRASP program "Study in Poland".

Więcej...
 
Dobre praktyki metod? na wzrost internacjonalizacji

Podczas konferencji "Umiędzynarodowienie - szansa i wyzwanie dla polskich uczelni" organizowanej przez MNSiW oraz Uniwersytet Rzeszowski odbył się warsztat pt. "Wymiana dobrych praktyk w zakresie umiędzynarodowienia". Poprowadziła go dr Bianka Siwińska, dyrektor zarz?dzaj?ca Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" wraz z prof. Markiem Tukiendorfem, rektorem Politechniki Opolskiej, przewodnicz?cym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Więcej...
 

Współpraca Międzynarodowa

 
Uniwersytet Warszawski współpracuje z Uniwersytetem w Chengdu w Chinach

Nauka języka polskiego studentów w Chinach oraz poznawanie przez nich polskiej kultury i studiowanie wybranych przedmiotów na Uniwersytecie Warszawskim zakłada współpraca warszawskiej uczelni z uniwersytetem w Chengdu (Chiny).

Więcej...
 
Powstała pierwsza w Polsce naukowa sieć badawcza krajów Europy |rodkowo-Wschodniej i Chin

Wymianę naukow?, konferencje, wspólne projekty, wydawanie publikacji m.in. takie plany maj? sygnatariusze sieci badawczej instytucji naukowych z krajów Europy |rodkowo-Wschodniej oraz Chin - "16+1 High Level Academic Platform", któr? powołano w czwartek w Warszawie.

Więcej...
 
Pomorskie uczelnie otrzymaj? 54 mln ze ?rodków unijnych m.in. na nowe inwestycje

Nowe obiekty i laboratoria na potrzeby kształcenia m.in. informatyków, ratowników medycznych, chemików, kadr dla przemysłu morskiego oraz farmaceutyczno-kosmetycznego zyska pięć pomorskich uczelni dzięki 54 mln zł dofinansowania ze ?rodków unijnych.

Więcej...
 

50 LAT politechniki opolskiej: PÓŁ STULECIA - pełny sukces

 

W 2016 r. Politechnika Opolska obchodzi jubileusz 50-lecia istnienia, w tym 30 lat jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 20 - jako Politechnika Opolska. Kulminacj? jubileuszowych obchodów będzie uroczysta akademia 28 paĄdziernika oraz wielki bal na dwie?cie (i jeszcze 50) par!

 
WYWIAD Z REKTOREM - prof. Marek Tukiendorf: Jeste?my otwarci na nieznane...

Być może Ameryka do dzisiaj nie byłaby odkryta, gdyby nie Krzysztof Kolumb i mu podobni. Naukowiec poszukuje. Stawia przed sob? problem i albo uda mu się udowodnić tezę, albo j? obali. Ale bada zjawisko. - mówi prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej.

Więcej...
 
Opolski czas inżynierów

Od połowy kwietnia br. dwunastometrowy baner na budynku Wydziału Mechanicznego informuje o jubileuszu uczelni ?więtowanego pod hasłem: Pół stulecia - pełny sukces. Co dla akademickiej społeczno?ci Politechniki Opolskiej jest sukcesem?

Więcej...
 
Przemysł zadbał o uczelnię

O uczelnię techniczn? na OpolszczyĄnie zadbał rozwijaj?cy się przemysł. Po koniec lat 50. XX wieku powstawały na OpolszczyĄnie fabryki i zakłady przemysłowe, w których potrzebowano inżynierów, a wówczas na każdy tysi?c zatrudnionych było ich tylko sze?ciu.

Więcej...
 
W stronę Chin i Indii

Studenci ?wiadomie wybieraj? ten język, bo instynktownie czuj?, że umiejętno?ć porozumiewania się w języku chińskim pomoże im nie tylko w znalezieniu ciekawej pracy, ale także przeżycia ?wietnej życiowej przygody.

Więcej...
 

|wiat Rankingów

 

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj je»li chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomo»ci e-mail