Je¶li ta wiadomo¶ć nie wy¶wietla się poprawnie, kliknij tutaj.

Newsletter Study in Poland - Czas na internacjonalizację, nr 12/2012

Wishing you every happiness at this festive Holiday season and throughout the coming NEW YEAR

Co nas czeka w 2013?


Wszystkim, którzy chc± poszerzyć swoj± wiedzę i umiejętno¶ci w zakresie internacjonalizacji uczelni rok 2013 oferuje ku temu kilkana¶cie interesuj±cych okazji.


baubleJuż w styczniu odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim najważniejsze wydarzenie polskie w tym zakresie - konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2013” organizowana przez KRASP, UW i Fundację Edukacyjn± „Perspektywy” w ramach programu „Study in Poland”. Partnerami konferencji s±: Fundacj± Rozwoju Systemu Edukacji i British Council. Jest to kontynuacja pięciu poprzednich dużych konferencji na ten temat, które odbywały się w Łodzi, Krakowie i Warszawie. Termin rejestracji na to wydarzenie mija 10 stycznia.


bauble24 stycznia można za¶ w Brukseli wzi±ć udział w tradycyjnym seminarium Academic Cooperation Association nt. nowo¶ci w zakresie polityki UE wobec szkolnictwa wyższego What’s new in Brussels? Recent developments and trends in European policies and programmes.


baubleW marcu będzie okazja uaktualnić wiedzę na temat rynków bliskowschodnich i edukacji międzynarodowej w trakcie organizowanej przez British Council konferencji z serii Going Global w Dubaju w dniach 4-6 marca 2013. Tematem przewodnim konferencji s± „Knowledge-based economies for 21st century nations”, a jedn± z głównych ¶cieżek tematyczych – internacjonalizacja szkolnictwa wyższego z naciskiem na zjawisko edukacji transnarodowej.


baubleTakże w marcu odbędzie się największa w Azji konferencja networkingowa międzynarodowych edukatorów poł±czona z targami edukacyjnymi – APAIE (Asian-Pacific Assiciation for International Education) – 11-14 marca, Hong Kong.


baubleW dniach 11-12 kwietnia do belgijskiego Gent na swoj± doroczn± konferencję, tym razem pod hasłem European Universities – Global Engagement zaprasza EUA (Stowarzyszenie Uniwersytetów Europejskich). Tematem głównej sesji będ± nowe modele internacjonalizacji w kontek¶cie polityki europejskiej, w grupach roboczych omawiać się będzie instytucjonalne strategie internacjonalizacji oraz pozycjonowanie uczelni europejskich na ¶wiatowej mapie badań - w kontek¶cie postulatu zachęcania do współpracy najwybitniejszych badaczy spoza Europy.


baubleW maju wracamy znowu do Warszawy na największe wydarzenie z zakresu sztuki rankingowania uczelni – IREG Forum on University Rankings: Methodologies under scrutiny. Skupi się ono na analizie metodologii najważniejszych międzynarodowych i narodowych rankingów. Do końca 2012 przesyłać można propozycje referatów. Wydarzenie organizowane jest przez Fundację Edukacyjn± Perspektywy i IREG Observatory.


bauble26-31 maja w St. Louis, Missouri w Stanach Zjednoczonych, spotykamy się za¶ na największej na ¶wiecie konferencji (poł±czonej z targami networkingowymi) w zakresie edukacji międzynarodowej – NAFSA. Tegoroczny temat spotkania brzmi Ideals and Impact in International Education. Rejestracja od 4 marca.


baubleNa jesieni wracamy do Europy, a raczej na samo jej pogranicze z Azj± – do Istambułu, na doroczn± konferencję ¶redniego menedżmentu odpowiedzialnego za internacjonalizację uczelni – EAIE (European Association for International Education). Odbędzie się ona w dniach 10-13 wrze¶nia pod hasłem Weaving the future of global partnerships. Uczelnie programu „Study in Poland” zapraszamy na stoisko narodowe na towarzysz±cych konferencji targach. Do 10 stycznia można jeszcze zgłaszać propozycje mini-sesji posterowych.


baubleZ wydarzeń bezpo¶rednio zwi±zanych z programem „Study in Poland” przypominamy o konkursie INTERSTUDENTna najlepszego studenta zagranicznego w Polsce. Poznamy ich podczas Gali towarzysz±cej konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2013”. Nadsyłanie zgłoszeń: do 7 stycznia.


baubleJe¶li chodzi o nasze „stałe fragmenty gry” to na 15-16 lutego zapraszamy do Tbilisi na targi "Overseas Studies and Students’ Services" w Tbilisi. Będziemy tam na stoisku „Study in Poland” po raz pierwszy.


baublePo raz kolejny odwiedzamy natomiast Białoru¶. W dniach 21-23 lutego będziemy w Mińsku na targach „Obrazowanie i Kariera”. Pamiętajmy, że bior±c pod uwagę odsetek ogółu młodzieży (danego kraju) studiuj±cej w Polsce, to wła¶nie Białoru¶ jest liderem. Warto tam być!

Do zobaczenia w Nowym Roku!

Zespół „Study in Poland”

www.info.studyinpoland.pl

Klinkij tutaj jeťli chcesz zrezygnować z otrzymywania wiadomoťci e-mail