Newsletter Study in Poland

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - czas korekt i uzgodnień

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" od wielu lat towarzyszy debatom i działaniom związanym z powołaniem polskiej narodowej agencji wspierającej umiędzynarodowienie, gdyż uznajemy istotną wagę tego projektu dla przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego. Stąd nasz stały monitoring losów projektu ustawy o NAWA. Właśnie opublikowana została druga wersja tej ustawy - znacznie lepsza od poprzedniej.

Wprawdzie nie zostały zmienione generalne założenia ustawy, ale w kilku istotnych elementach zlikwidowano usterki wersji początkowej. Między innymi do partnerów przyszłych działań włączono "organizacje pozarządowe podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki" - co postulowaliśmy. Dziękujemy autorom ustawy za uwzględnienie naszych racji!

Walczyliśmy też o jednoznaczne uwzględnienie wśród grona partnerów NAWA samorządów miast akademickich, których zadania widziano pierwotnie jedynie w odniesieniu do "uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach społeczności lokalnych i regionalnych oraz repatriacji". W wersji drugiej zapis ten wykreślono, co daje szansę na wspieranie ze  środków NAWA działań samorządów lokalnych w zakresie takich programów, jak na przykład "Study in Lublin", "Teraz Wrocław" i innych tego typu. To właściwy kierunek!

Plusem drugiej wersji ustawy jest też załącznik, który szczegółowo wylicza środki finansowe, które będą do dyspozycji NAWA w pierwszych latach jej działania.

Wszystkim zainteresowanym losami ustawy o NAWA przypominamy, że sama ustawa (dwie kolejne jej wersje wraz z załącznikami) oraz obszerna dokumentacja procesu konsultacji - międzyresortowych i publicznych - dostępna jest na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294204/katalog/12406634#12406634

Warto tam regularnie zaglądać!

Perspektywy

Na zdjęciach: Uczestnicy debaty panelowej pod hasłem "Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - polska DAAD czy BUWiWM+", która odbyła się podczas konferencji "Studenci zagraniczni w Polsce 2017", Kraków, 27 lutego br.