Newsletter Study in Poland

Ogłoszono wyniki U-Multirank 2017

30 marca ogłoszone zostaną wyniki finansowanego przez Komisję Europejską międzynarodowego rankingu U Multirank 2017.

30 marca 2017. ogłoszone zostaną wyniki finansowanego przez Komisję Europejską międzynarodowego rankingu U Multirank 2017. Tu należy się wyjaśnienie, że w istocie jest to nie tyle ranking co baza danych o uczestniczących w programie uczelniach, która pozwala zainteresowanym na porównywanie pozycji i osiągnięć uczelni nie jako całości lecz w poszczególnych dziedzinach lub kierunkach. U-Multirank nie określa, które uczelnie stoją wyżej lub niżej od innych. Zamiast tego podaje, jak dana uczelnia wypada w porównaniu z 1 500 uczelniami, głównie w Europie ale także na świecie w bardzo wielu aspektach od publikacji i patentów do warunków dla studentów. Jest to niewątpliwie ciekawe narzędzie, zwłaszcza w zakresie tzw. benchmarkingu. U-Multirank w znacznym stopniu polega na danych pochodzących z uczelni, które zgodziły się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Z Polski w projekcie U-Multirank uczestniczy, i od kilku lat dostarcza dane, 38 uczelni publicznych i niepublicznych. Jeśli chodzi o uczelnie publiczne to w kilku wskaźnikach wysokie noty uzyskała Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie a wśród uczelni niepublicznych Akademia Koźmińskiego i Uczelnia Łazarskiego. Należy jednak pamiętać, że większość polskich  uczelni nie uczestniczy w tym projekcie.

Przeglądając bogaty i wielowymiarowy materiał zgromadzony przez autorów U-Multirank można zauważyć, że ogólnie polskie uczelnie na tle uczelni ze świata wypadają nieźle jeśli chodzi o nauczanie i terminowe kończenie studiów, zwłaszcza magisterskich, o tyle bardzo odstają w porównaniu z innymi w takich dziedzinach jak wdrażanie rezultatów badań naukowych oraz umiędzynarodowienie.

Szczegółowe dane na temat polskich uczelni w U-Multirank 2017