Newsletter Study in Poland

temat wydania

Wystartowała NAWA - trzymamy kciuki za sukces!

Po kilkunastu latach starań środowiska akademickiego startuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - NAWA. Życzymy jej powodzenia i jak najszybszego "wejścia na obroty"! Internacjonalizacja szkolnictwa wyższego, zwłaszcza w odniesieniu do kadry naukowo-dydaktycznej jest nam bowiem potrzebna jak nigdy.

Trzy najczęściej wypowiadane słowa na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie to: Internacjonalizacja, autonomia, doskonałość naukowa. Przy czym internacjonalizacja jest tu kluczowa, wszystko inne jest jej skutkiem: publikacje, cytowania, międzynarodowa reputacja. Jest na przykład prawidłowością, że publikacje z udziałem autorów z różnych krajów mają cytowalność średnio cztery razy większą niż w przypadku pracy, której autorzy pochodzą z jednego kraju. A to wprost przekłada się na miejsce w rankingach.

Oczekiwania różnych środowisk związane z NAWA są olbrzymie. Przede wszystkim, jest to nadzieja wielu naukowców, uczelni i wydziałów, że będą nareszcie mieli środki i instrumenty formalne, aby móc zapraszać do Polski większą liczbę naukowców i wykładowców zza granicy. Również sami będą mogli łatwiej uzyskiwać granty na badania w innych ośrodkach. W tej grupie oczekiwań są również wyrażane przez władze edukacyjne nadzieje na odwrócenie procesu "drenażu mózgów" i ponowne ściągnięcie do naszych uczelni rodaków którzy ukończyli studia i robią kariery naukowe za granicą.

Trzymamy kciuki, aby te oczekiwania się spełniły! Ale wiemy też, że nie będzie to ani łatwe ani powszechne, gdyż NAWA posag dostała raczej skromny. Dlatego wyrażając wielką radość, że mamy już państwową agencję desygnowaną do wspierania umiędzynarodowienia, przede wszystkim życzymy jej większych środków! Mówi się często, że NAWA to "polskie DAAD" - nie zapominajmy jednak, że polska agencja ma środki kilkanaście razy mniejsze niż agencja niemiecka!

Kluczowe dla sukcesu NAWA będzie też zaangażowanie w procesy umiędzynarodowienia najważniejszych partnerów reprezentujących resorty odpowiedzialne za sprawy zagraniczne, gospodarkę i rozwój oraz administrację. Bez pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie będzie możliwa skuteczna promocja polskiej nauki i szkolnictwa wyższego za granicą, bez wsparcia Ministerstwa Rozwoju nie wykorzystamy szans jakie niesie eksport edukacji, bez działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie uda się utrzymać przekonania wśród studentów obcokrajowców, że Polska to kraj bezpieczny, w którym po ukończeniu studiów warto też podjąć pracę.

Owszem, przedstawiciele administracji rządowej, w tym wskazanych wyżej resortów, znajdują się w składzie Rady NAWA, ale to nie załatwia sprawy, bo uprawnienia Rady są niewielkie. Chodzi o realne zaangażowanie sił i środków MSZ i MR oraz innych ministerstw we wsparcie umiędzynarodowienia, choćby poprzez wzmocnienie kadrowe obsady wielu placówek dyplomatycznych i konsularnych, kluczowych z punktu widzenia interesów polskiego szkolnictwa wyższego.

A skoro o Radzie NAWA mowa, to może ona zwiększyć skuteczność działania agencji i być realnym wsparciem dla Dyrektora, jeśli trafią do niej właściwi ludzie. Już wkrótce przekonamy się, czy instytucje i organizacje, które uzyskały prawo delegowania osób do Rady NAWA staną na wysokości zadania i delegują do niej osoby najbardziej w tym zakresie w Polsce kompetentne - mające potwierdzone kompetencje naukowe, sprawdzone umiejętności praktyczne i międzynarodową sieć kontaktów, a zarazem znane z niezależności myślenia i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań...

Życzymy dyrektorowi Łukaszowi Wojdydze i Zespołowi NAWA, by jak najwięcej z planów w zakresie umiędzynarodowienia udało się zrealizować. Macie szczęście, bo nie wchodzicie na pole niczyje. Przez kilkanaście lat powstały i wykształciły się instytucje, organizacje i programy, które w miarę posiadanych możliwości starały się, aby polskie szkolnictwo wyższe było silnie obecne w wymiarze międzynarodowym i by okres "czekania na polską DAAD" nie był dla umiędzynarodowienia okresem straconym.

W szczególności, chętnie podzielimy się doświadczeniami z 12. już lat prowadzenia przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy" programu "Study in Poland". Również w przyszłości możecie na nas liczyć!

Zespół "Study in Poland"