Startuje
Akademia Internacjonalizacji "Study in Poland"

W dniu 12 grudnia 2017 r. w Warszawie  odbędzie się uroczysta inauguracja oraz pierwsze szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji Study in Poland. Akademia Internacjonalizacji to odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego i inicjatywa, która pozwoli  na stworzenie oferty wysokiej jakości szkoleń dotyczących umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego. W swoim założeniu ma także usystematyzować ten rynek, stworzyć kompendium wiedzy i doświadczenia na temat internacjonalizacji dla pracowników uczelni wyższych na wszystkich poziomach zawansowania, a także stworzyć swoistą sieć ekspertów, którzy będą absolwentami Akademii.

Wydarzeniem inaugurującym jej działalność będzie szkolenie Internationalization strategy development – not only to win accreditation,  W świetle propozycji zawartych w nowej ustawie o szkolnictwie wyższym i coraz większego nacisku kładzionego na budowanie  pozycji uczelni na arenie światowej oraz zdobywanie międzynarodowych akredytacji, szkolenie to jest szczególnie przydatne dla kadry zarządzającej uczelnią, a zwłaszcza kierowników i pracowników administracji mających wpływ na proces umiędzynarodowienia uczelni.

Szkolenie poruszy takie kwestie jak:

  • istota i cel tworzenia strategii umiędzynarodowienia uczelni
  • narzędzia potrzebne do stworzenia efektywnej strategii
  • strategia uczelniana czy wydziałowa?
  • praktyczna stron tworzenia strategii – krok po kroku
  • dobre praktyki w zakresie tworzenia strategii rekrutacji studentów zagranicznych
  • ewaluacja istniejących dokumentów strategicznych
  • przydatność  i znaczenie akredytacji zagranicznych w świetle tworzenia strategii umiędzynarodowienia

Szkolenie prowadzone będzie przez wybitnych ekspertów w obszarze edukacji międzynarodowej. Uczestnicy będą  mieli okazję wysłuchać:

  • Dr Fiona Hunter - trener i konsultant ds. strategii, b. prezydent EAIE; dr Hunter przedstawi podstawowe założenia strategii umiędzynarodowienia, narzędzia, za pomocą których można ją zbudować, a także w jaki sposób zewaluować i udoskonalić już istniejący dokument.
  • Prof. dr hab. Jacek Witkoś – współtwórca innowacyjnej strategii internacjonalizacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i autor wielu pionierskich pomysłów na umiędzynarodowienie uczelni, przedstawi doświadczenia z punktu widzenia zarządzania instytucją
  • Maciej Markowski - specjalista ds. akredytacji zagranicznych; Maciej Markowski omówi znaczenie posiadania strategii internacjonalizacji w kontekście ubiegania się o akredytacje zagraniczne, objaśni ich znaczenie w rozwoju uczelni oraz dlaczego warto ubieganie się o nie uznać za priorytet rozwojowy.