Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Zgłoszenie uczestnictwa


Nazwa uczelni (instytucja):
NIP:
Ulica:
Kod pocztowy:
Miejscowość:

Osoba zgłaszająca uczestników:

Imię i nazwisko:
Tel. kontaktowy:
Adres e-mail:

Zgłaszamy udział następujących osób:

1.
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Tel. kontaktowy:
E-mail:

2.
Imię i nazwisko:
Funkcja:
Tel. kontaktowy:
E-mail:

Opłata za jedną osobę:

  • 950 zł (netto) - przedstawiciele uczelni uczestniczących w programie "Study in Poland"
  • 1250 zł (netto) - przedstawiciele innych uczelni i instytucji

Oświadczam, że należnośc za konferencję na podstawie złożonej oferty ureguluję przelewem na konto: Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” – Bank PEKAO S.A. Oddział w Warszawie 83 1240 6218 1111 0000 4619 1601 w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

Oświadczam, że jestem płatnikiem VAT i upoważniam Fundację Edukacyjną „Perspektywy” do wystawienia faktury VAT bez podpisu, NIP:

- Pola obowiązkowe