Newsletter Study in Poland

Raport "Studenci zagraniczni w Polsce 2017"

Zgodnie z planem działań programu Study in Poland, Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” przedstawiający aktualne trendy w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. Jest to już 8. edycja tej corocznej publikacji.

Raport wydany został w nakładzie 1200 egzemplarzy. Uczelnie uczestniczące w programie Study in Poland otrzymają w najbliższych dniach egzemplarze Raportu. Zostanie on też przesłany do ambasad RP w krajach będących w sferze zainteresowania uczelni „Study in Poland”. Egzemplarze raportu zostaną też przekazane do MNiSW, MSZ, KRASP, PKA, NAWA, Parlamentu Studentów RP i Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz do głównych bibliotek w całym kraju.

Raport zawiera szczegółowe dane o studentach zagranicznych we wszystkich polskich uczelniach - publicznych i niepublicznych - z rozbiciem na regiony, kraje pochodzenia i kierunki studiów. Zamieszczone zostały case studies dotyczące: umiędzynarodowienia uniwersytetów, studentów z Ukrainy, Białorusi, Indii i Kazachstanu. Raport prezentuje również miejsce Polski na światowym rynku edukacyjnym

Umiędzynarodowienie w górę

W roku akademickim 2016/17 studiowało w Polsce 65 793 studentów zagranicznych ze 166 krajów, czyli o ponad 8,5 tys. więcej niż rok wcześniej (wzrost o ponad 15%). Od 2005 roku na polskich uczelniach konsekwentnie następuje wzrost liczby studentów zagranicznych, którzy stanowią obecnie 4,88% ogółu studentów w naszym kraju (osiem lat temu było ich zaledwie 0,61%, w roku akademickim 2015/2016 – 4,07%). Duży wpływ na rosnącą liczbę obcokrajowców na polskich uczelniach ma m.in. aktywna działalność programu „Study in Poland”, inne działania na szczeblu centralnym oraz działania marketingowe uczelni.

Współczynnik umiędzynarodowienia wynosił 4,88% przy 4,07% w roku poprzednim. Wzrost tego współczynnika wynika zarówno z faktu, iż na polskich uczelniach studiuje więcej zagranicznych studentów, jak również ze spadku ogólnej liczby studentów w Polsce. W roku akademickim 2016/17 studiowało w Polsce łącznie 1 348 822 osób – o ponad 56 tys. mniej niż w poprzednim roku.

Już od kilku lat dominującą grupę cudzoziemców na uczelniach polskich stanowią studenci z Ukrainy i Białorusi. W roku akademickim 2016/17 roku w Polsce naukę pobierało 35 584 Ukraińców oraz 5119 Białorusinów. To kolejny wzrost liczby studentów z tych krajów. Wynika to m.in. z podobnej kultury, bliskiego sąsiedztwa oraz przynależności Polski do UE. Jednak największe znaczenie ma dla nich szeroka oferta kierunków studiów i programów nauczania, a także wysoki poziom wykładowców.

Wysoka jakość kształcenia to kryterium istotne również dla innych nacji, które decydują się na studia w naszym kraju. Analizowany rok przyniósł duży wzrost liczby studentów z Indii, którzy zajmują obecnie trzecie miejsce wśród obcokrajowców studiujących w Polsce (2138). Dużą grupę studentów cudzoziemców stanowią studenci ze Skandynawii: Norwegowie (1531) oraz Szwedzi (1242). Skandynawowie najchętniej wybierają uczelnie medyczne. Coraz więcej przyjeżdża do Polski studentów z Hiszpanii (1607), Turcji (1471), Niemiec (1173), Czech (1061) oraz Rosji (1055).

Wzrosła liczba studentów z Azji, np. z Indii (2138), Arabii Saudyjskiej (871), Tajwanu (758). Rynkiem, na który polskie uczelnie coraz częściej zwracają uwagę, są Chiny. Co roku tysiące młodych osób z tego kraju wyjeżdżają na studia zagraniczne. Polska gości jedynie 953 z nich, ale zauważalna jest tendencja rosnąca (w porównaniu z poprzednim rokiem nastąpił wzrost o 107 osób). Rośnie także liczba studentów z Malezji (185), Azerbejdżanu (281), Uzbekistanu (280), Tadżykistanu (166) czy Bangladeszu (160). Jednak to studenci z Europy w dalszym ciągu stanowią główną grupę studiującą na polskich uczelniach. Taka sytuacja wymaga zwiększonej aktywności promocyjnej i ciekawej oferty edukacyjnej na rynkach pozaeuropejskich, zwłaszcza azjatyckich.

Wzrosła liczba studentów ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie studiuje w naszym kraju 769 osób z tego kraju. Tymczasem spadła nieco liczba Kanadyjczyków – obecnie studiuje u nas 384 (w ub. roku – 428). Na polskich uczelniach jest symboliczna liczba studentów z Ameryki Południowej i Afryki.

Perspektywiczne rynki

Obserwowana jest szybka tendencja wzrostowa, jeżeli chodzi studentów z Indii. Jest ich 2,38 razy więcej niż w roku akademickim 2015/2016. Młodzi Hindusi są coraz bardziej zainteresowani polskimi uczelniami. Szybko rosnąca populacja w Indiach i jednocześnie zbyt mała liczba miejsc w rodzinnych szkołach wyższych sprawia, że coraz częściej rozważają oni podjęcie studiów za granicą, w tym również w Polsce.

Kolejnym przyszłościowym rynkiem dla polskich uczelni jest Kazachstan. W roku 2016/17 w Polsce kształciło się 674 studentów z tego kraju. Kazachowie dużą wagę przykładają do wykształcenia. Poszukują więc nowych możliwości związanych ze studiami za granicą czy wymianą studencką. Ich kraj rozwija się w szybkim tempie, a to z kolei wiąże się z nadzieją na pozyskanie najbardziej wykształconej kadry menedżerów. Dlatego kazachskie władze oferują stypendia najlepszym studentom, by kształcili się za granicą. To stwarza naszym uczelniom szansę na pozyskanie większej liczby studentów z Kazachstanu.