Dziesięć lat „Study in Poland”

Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Konferencja - Studenci Zagraniczni w Polsce 2014

Program Konferencji
Projekt finalny 14.01.2014 r.

Studenci Zagraniczni w Polsce 2014

Organizatorzy:
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy"

17-18 stycznia 2014

Miejsce:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Prawa i Administracji, Collegium Iuridicum Novum,
Poznań, Al. Niepodległości 53

Czwartek, 16 stycznia 2014

15:00 – 19:00 Rejestracja uczestników
miejsce: Hotel „Ikar”, Poznań, ul. Kościuszki 118

19:00 – 21:00 Welcome reception
miejsce:
Hotel „Ikar”, Poznań, ul. Kościuszki 118

Piątek, 17 stycznia 2014

08:30 – 09:30 Rejestracja uczestników
miejsce: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Iuridicum Novum, Poznań, Al. Niepodległości 53

09:30 – 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji

 • Prof. dr hab. Bronisław Marciniak - rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel - rektor Uniwersytetu Łódzkiego, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP
 • Tomasz J. Kayser – I zastępca Prezydenta Miasta Poznania
 • Waldemar Siwiński - prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”

10:00 – 11.30 Sesja plenarna I

Strategie umiędzynarodowienia - z perspektywy uczelni i grup uczelni

Prowadzący: Prof. Włodzimierz Nykiel, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Występujący:

 • Prof. dr hab. Grzegorz Dworacki, pełnomocnik ds. nauk podstawowych, Centrum Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Strategia rozwoju programów anglojęzycznych uczelni medycznych na przykładzie UMP
 • Prof. dr hab. Bożena Werner, prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim, Warszawski Uniwersytet Medyczny: 20 lat kształcenia w języku na angielskim w WUM - doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, rektor Politechniki Wrocławskiej, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT): Budowanie międzynarodowej marki polskich uczelni technicznych
 • Prof. dr hab. Aleksandra Gaweł, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Konkurencyjności Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu:Wyzwania w kształceniu obcokrajowców w uczelniach ekonomicznych - na przykładzie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Dyskusja

11:30 – 12:00 przerwa kawowa

12:00 – 13.30 Sesja plenarna II (w języku angielskim )

Jak to robią inni – czego możemy nauczyć się od partnerów zagranicznych

Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Występujący:

 • Prof. dr hab. Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku, b. radca-minister ds. nauki i technologii w Ambasadzie RP w Waszyngtonie. Amerykański rynek akademicki: szansa dla polskich uczelni
 • Prof. dr inż. Sabine Kunst, minister ds. nauki, badań i kultury, Brandenburgia, b. prezydent DAAD
 • Antje Schlamm, kierownik sekcji regionalnej DAAD dla krajów nadbałtyckich, Polski, Czech i Słowacji
 • Dr inż. Sébastien Reymond, attaché ds. naukowych i współpracy uniwersyteckiej, Ambasada Francji w Warszawie, Campus France
 • Maria Victoria Calabrese, Academic & Government Relations Director, ETS Global: Preparing International Students for Success: From Admissions to the University Classroom

Dyskusja

13:30 - 14:45 lunch

14:45 – 16:00 Sesja plenarna III

Implikacje nowej ustawy o cudzoziemcach dla migracji studentów – z perspektywy MSZ, MSW, SG

Prowadząca: prof. dr hab. Marta Kicińska-Habior, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, Uniwersytet Warszawski

Występujący:

 • Tomasz Cytrynowicz, dyrektor Departamentu Legalizacji Pobytu, Urząd ds. Cudzoziemców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: Studenci obcokrajowcy w Polsce – perspektywa władz imigracyjnych
 • kpt. SG Iwona Przybyłowicz, radca, Zarząd ds. Cudzoziemców, Komenda Główna Straży Granicznej
 • Dorota Mamaj, Departament Konsularny, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Dyskusja

16:00– 16:15 przerwa kawowa

16:15 – 18:00 Sesja plenarna IV

Problemy rekrutacji studentów zagranicznych – kluczowe rynki, dobre praktyki, nowe narzędzia

Prowadzący: Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

Występujący:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Malik, prorektor ds. współpracy i rozwoju, Politechnika Opolska: Doświadczenia pilotażowego etapu certyfikacji agencji rekrutacyjnych na Ukrainie
 • Maciej Litwin, dyrektor Wrocławskiego Centrum Akademickiego, Biuro Współpracy z Uczelniami Wyższymi, Urząd Miasta Wrocławia, Mirosław Lebiedź, kierownik projektu „Teraz Wrocław”: Projekt „Teraz Wrocław” – doświadczenia i plany rozwoju
 • Wiktoria Herun, Wydział Obsługi i Strategii Inwestorów, Urząd Miasta Lublina: Akademickość w strategii rozwoju miasta – na przykładzie programu „Study in Lublin”
 • Anna Wawdysz, Wydział Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Poznania, Program akademicki i naukowy Poznań - współpraca Miasta ze środowiskiem akademickim
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, prorektor ds. współpracy z zagranicą, Akademii Leona Koźmińskiego: Wykorzystanie "wirtualnego marketingu" do międzynarodowej promocji uczelni i wsparcia rekrutacji obcokrajowców na studia

Dyskusja

19:30 – 22:00 Uroczysta kolacja
miejsce:
Hotel „Ikar”, Poznań, ul. Kościuszki 118

Sobota, 18 stycznia 2014

09:30 – 11:00 Sesja plenarna V

Wykorzystanie programów Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności polskich szkół wyższych i rozszerzenia ich międzynarodowej widoczności

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, pełnomocnik KRPUT ds. międzynarodowych

Występujący:

 • Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: Polskie uczelnie w programie Erasmus+
 • Dr Marek Zimnak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”: Jak skutecznie pozyskiwać granty z europejskich programów naukowych i edukacyjnych
 • Agata Gwiazda, konsultant międzynarodowych studentów realizujących pełen cykl studiów, Politechnika Wrocławska, Agnieszka Krajna, menager programów LLP-Erasmus i Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy: REACT – podniesienie kwalifikacji kadry administracyjnej uczelni partnerskich w zakresie obsługi studentów zagranicznych (na przykładzie programu Leonardo da Vinci)
 • Ewa Mroczek, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej, Politechnika Wrocławska, przewodnicząca IROs Forum, Dominika Janik-Hornik, kierownik Biura Międzynarodowej Wymiany Studentów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, b. przewodnicząca IROs Forum: Międzynarodowa promocja mobilności na przykładzie wspólnych działań uczelni akademickich skupionych w IROs Forum
 • Prof. dr hab. Katarzyna Pernal, Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka: Umiędzynarodowienie badań naukowych - Międzynarodowa Szkoła Doktorska PŁ

Dyskusja

11:00 – 11:30 przerwa kawowa

11:30 – 13:00 Sesja plenarna VI

Kluczowe problemy umiędzynarodowienia polskich uczelni 2014

Prowadzący: prof. dr hab. Jacek Witkoś, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Występujący:

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Wyzwanie brazylijskie – polskie uczelnie w programie „Science without borders”
 • Wioletta Węgorowska, dyrektor wykonawczy Santander Group European Universities Network: Strategie instytucjonalne w organizowaniu mobilności akademickiej z Ameryką Łacińskądoświadczenia SGroup European Universities’ Network
 • Prof. dr hab. Ewa Iżykowska-Kłosiewicz, prorektor ds. zagranicznych i studenckich, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie: Kształcenie obcokrajowców w uczelniach muzycznych – specyfika, problemy, szanse
 • Dr Bianka Siwińska, koordynatorka programu „Study in Poland”: Uniwersytet ponad granicami - propozycje wsparcia rozwoju procesu internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego

Oficjalne uruchomienie wersji "brazylijskiej" portalu www.studyinpoland.pl

Dyskusja

13:00 – 13:30 Sesja końcowa

Wyzwania internacjonalizacji szkolnictwa wyższego w Polsce – w zmieniającym się krajobrazie europejskim i globalnym

 • Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący KRASP, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Prof. dr hab. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy"

13:30 -14:30 Farewell lunch

Organizator wykonawczy:

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” (sekretariat programu „Study in Poland”)

Strona konferencji: www.studyinpoland.pl/konferencja2014