Uczelnie członkowskie

Zaproszenie do debaty
REKOMENDACJE

Sytuacja dojrzała do poważnej, merytorycznej rozmowy o przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego w kontekście globalnym. Przedstawiamy propozycje działań i rozwiązań systemowych mających na celu wzmocnienie procesu internacjonalizacji polskich uczelni poczynając od poziomu państwa po poziom konkretnej instytucji. Debata kontynuowana będzie podczas panelu eksperckiego w Warszawie w marcu na Uniwersytecie Warszawskim.

Globalizacja jest znakiem naszych czasów. Uczelnie adaptują się do nowego, „płaskiego” świata w tempie i stopniu wcześniej niespotykanym – otwierają się na studentów i pracowników naukowych z zagranicy, rozszerzają ofertę o programy obcojęzyczne, dostosowują do międzynarodowych standardów jakości, wzajemnie inspirują do wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych i merytorycznych. Dzięki internacjonalizacji system szkolnictwa wyższego staje się spójny z gospodarką światową i zyskuje zdolność przygotowywanie absolwentów dla potrzeb globalnego rynku pracy. Powstają także korzystne warunki dla rozwoju nauki, gdyż agregacja potencjału intelektualnego, twórczego, innowacyjnego przebiega w konkurencyjnym środowisku międzynarodowym. Zapraszamy do dyskusji: Jak (i po co) rozwijać internacjonalizację w Polsce.

Mądrze wspierana jako element strategii rozwoju państwa i polityki publicznej w zakresie szkolnictwa wyższego, internacjonalizacja może istotnie przyczynić się do zbudowania mocnej pozycji Polski w świecie. Dzięki internacjonalizacji nasze społeczeństwo ma szansę stać się partnerem w tworzeniu kultury cyrkulacji myśli i talentów, a nie przedmiotem drenażu umysłów, czy też „aksamitnej kolonizacji” Tofflera, w której – istnieje niebezpieczeństwo -  będziemy odgrywać będzie rolę kolonii stanowiącej zaplecze siły roboczej, czy prostej technologii dla ośrodków prawdziwego postępu i innowacji skupiających europejski i światowy kapitał intelektualny.

Proces internacjonalizacji w Polsce nabiera dopiero kształtu. Najbliższe lata rozstrzygną, w którą stronę będzie się on rozwijał. Czy kontynuowana będzie polityka zaniechań, zaniedbań i braku myślenia strategicznego, czy też nasza narodowa debata o przyszłości zostanie pogłębiona i powstanie potencjał woli politycznej, umożliwiający wypracowanie oryginalnego modelu umiędzynarodowienia inspirowanego przez najlepsze rozwiązania światowe? Odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości polskich uczelni, dla społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy.

Prezentujemy Państwu zestaw rekomendacji mających na celu wsparcie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego. Rekomendacje te pochodzą z nowej książki dr Bianki Siwińskiej pt. „Uniwersytet ponad granicami”. Mają one charakter praktyczny i podzielone zostały na trzy zasadnicze poziomy aktywności: poziom władz centralnych, poziom władz samorządowych i poziom uczelni.

Rekomendacje te są zaledwie punktem wyjścia do szerszej debaty. Naszą ambicją jest, aby w wyniku dyskusji, zarówno w środowisku akademickim, jak i wśród innych zainteresowanych grup, powstał zestaw rozwiązań najważniejszych problemów umiędzynarodowienia polskich uczelni. Bez tego nie da się kształtować procesu internacjonalizacji tak, aby był on katalizatorem pozytywnych, jakościowych zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Wiedza i doświadczenie wszystkich uczestników tej debaty są niezwykle cenne, dlatego liczymy na Państwa pomoc w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów związanych z umiędzynarodowieniem, które uznajemy za jedno z kluczowych wyzwań rozwojowych w Polsce.

Zapraszamy do lektury, komentarzy i dyskusji!