Newsletter Study in Poland

temat wydania

Dekada "Study in Poland"

Kiedy w maju 2005 roku Zgromadzenie Plenarne KRASP podjęło decyzję o uruchomieniu - wspólnie z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" - programu Study in Poland mającego na celu promocję polskich uczelni za granicą i zachęcanie obcokrajowców do studiowania w Polsce kształciło się u nas 8829 studentów zagranicznych. Obecnie jest ich ponad 46 tysięcy. Podsumowując pierwszą dekadę realizacji programu należy stwierdzić z satysfakcją, że jego inicjatorzy trafnie odczytali wyzwania internacjonalizacji stojące przed polskim szkolnictwem wyższym i dalekowzrocznie sformułowali jego założenia. A także, co najważniejsze, wykazali się konsekwencją w jego realizacji. 10.letni dorobek Study in Poland będzie omawiany podczas Zgromadzenia Plenarnego KRASP w Łodzi, 23 maja.

Pięciokrotny wzrost liczby zagranicznych studentów odzwierciedla skalę wysiłku polskich uczelni, ich partnerów społecznych oraz naszych służb dyplomatyczno-konsularnych w budowaniu silnego brandu polskiego szkolnictwa wyższego za granicą.

Mariaż KRASP i Fundacji Edukacyjnej "Perspektywy" powstał z braku alternatywy. W rozmowach z wieloma rektorami wyłaniała się pilna potrzeba koordynacji działań polskich uczelni za granicą. A ponieważ nie udało się uzyskać w ministerstwie poparcia dla tej idei, postanowiliśmy działać sami. Zwłaszcza, że KRASP miał już swoje doświadczenia (wydawał m. in. informator "How to study in Poland in English Languages"), a Perspektywy zorganizowały już wcześniej kilka udanych prezentacji polskich uczelni za granicą.

Pierwszy rok prowadzenia programu (rok akad. 2005/06) wykazał, że wprawdzie prosta koordynacja działań sama w sobie daje efekty, ale uniemożliwia ich planowanie z kilkuletnim wyprzedzeniem, niezbędnym na tym polu. Dlatego w czerwcu 2007 roku podpisano "Porozumienie o ustanowienia partnerstwa strategicznego" pomiędzy KRASP a Fundacją Edukacyjną "Perspektywy" w zakresie zagranicznej promocji polskich uczelni. Postawiono wyraźne cele, ustalono zasady finansowe (uczelnie mają pełną autonomię w przystępowaniu do programu), a nadzoru nad realizacją programu powierzono Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.

Dla programu "Study in Poland" wybrano model sprawdzony w krajach zachodnich tzw. agency consortium, w którym uczelnie powierzają prowadzenie części swoich działań niezależnej organizacji pozarządowej, działającej na zasadzie non-profit i cieszącej się zaufaniem wszystkich uczestników. Z satysfakcją stwierdzam, że rosnąca liczba uczestników programu w kolejnych latach - od 15 w roku 2006 do 63 obecnie - potwierdza sens i celowość tych działań. Staliśmy się swoistym katalizatorem umiędzynarodowienia w polskim szkolnictwie wyższym, jako że przyspieszamy procesy prowadzone przez zainteresowane wspólnymi działaniami uczelnie.

Podsumowując efekty wspólnego programu KRASP i Perspektyw chciałbym zwrócić uwagę na dwa elementy:

= "Study in Poland" to pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wyższego zorganizowany wysiłek mający na celu skoordynowanie działań uczelni oraz podmiotów państwowych, samorządowych i pozarządowych na rzecz szerokiego umiędzynarodowienia studiów w Polsce i promocji polskich uczelni za granicą.

= Program "Study in Poland" to uznana marka. Program jest znany w Polsce, ale zatrazem rozpoznawany na świecie, m.in. poprzez mocną obecność w Internecie i wspólne uczestnictwo najlepszych polskich uczelni i Fundacji "Perspektywy" na kluczowych międzynarodowych targach edukacyjnych i konferencjach.

Siłą programu jest jego integralny związek z KRASP i najlepszymi uczelniami akademickimi w Polsce. Do sukcesu programu wielki wkład wnieśli kolejni przewodniczący konferencji, profesorowie: Franciszek Ziejka, Tadeusz Luty, Katarzyna Chałasińska-Macukow i Wiesław Banyś oraz odpowiadający w kolejnych kadencjach KRASP za sprawy międzynarodowe profesorowie Karol Musioł i Włodzimierz Nykiel, którzy dbali, aby kwestie umiędzynarodowienia były w centrum działań KRASP i wspierali "Study in Poland".

My ze swojej strony z pełnym przekonaniem lobbujemy za działaniami KRASP mającymi na celu doprowadzenie do szybkiego powołania w naszym kraju Agencji Wymiany Akademickiej (mniejsza o przymiotnik z przodu).

Co dalej? Z analiz przeprowadzonych przez Fundację Edukacyjną "Perspektywy" i potwierdzonych przez władze wynika, że w 2020 roku potrzebnych jest w Polsce, dla prawidłowego rozwoju szkolnictwa wyższego, co najmniej 100 tys. studentów obcokrajowców. Osiągnięcie tego celu wymaga skoordynowania wysiłków wszystkich partnerów umiędzynarodowienia: zainteresowanych resortów (przede wszystkim szkolnictwa wyższego, spraw zagranicznych i gospodarki), uczelni i konferencji rektorów oraz organizacji pozarządowych wspierających szkolnictwo wyższe. Pracy nikomu nie zabraknie!

Waldemar Siwiński