Newsletter Study in Poland

Konkurs NCBR na „Międzynarodowe Programy Kształcenia”

Łatwiejszy dostęp do międzynarodowych programów studiów, rozwój oferty edukacyjnej w językach obcych czy sprowadzenie do Polski cenionych, zagranicznych wykładowców – to cele nowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na program „Międzynarodowe Programy Kształcenia” NCBR przeznaczy 145 mln złotych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać publiczne i niepubliczne uczelnie wyższe bez ograniczenia co do ich wielkości. „Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą mogły więc trafić nawet do mniejszych jednostek, kształcących mniej niż 100 studentów stacjonarnych.

Program – wyjaśnia NCBR - zakłada trzy formy aktywności w edukacji na poziomie wyższym. Po pierwsze, realizację programów kształcenia w językach obcych, która ma być skierowana zarówno do studentów z Polski, jak i do obcokrajowców. Po drugie, program ma wspomóc realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizację w Polsce międzynarodowych szkół letnich. Po trzecie zaś, dzięki projektom wyłonionym w konkursie, na polskie uczelnie trafią wykładowcy z zagranicy, którzy odznaczają się osiągnięciami w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej.

Jak informuje NCBR, składane projekty powinny obejmować cały cykl kształcenia na studiach pierwszego stopnia bądź drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Wartość pojedynczego projektu jest uzależniona od wielkości uczelni i może wynosić od 1,5 mln do 5 mln zł. Na jednego uczestnika przewidziano dotację sięgającą maksymalnie 30 tys. zł.

„Wśród studentów polskich uczelni są osoby ambitne, które chcą podbijać świat. Są też obcokrajowcy, którzy wiążą swoją przyszłość zawodową z Polską, by tu rozwijać swoje pasje i zdolności. Jednostki naukowe powinny ułatwić obu grupom osiągnięcie tych celów oraz pokazać, jak fascynujące i ważne dla rozwoju osobistego może być uczenie się innych kultur w procesie kształcenia. Otwarcie uczelni na programy międzynarodowe pomoże w wymianie doświadczeń ponad granicami i międzykulturami. Dziś będą z niej czerpać studenci, jutro – kompetentni i wszechstronni pracownicy napędzający polską gospodarkę” – uważa dr Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.

Zdaniem dyrektora NCBR, prof. Macieja Chorowskiego edukacja na poziomie wyższym powinna wiązać się z ponadnarodową wymianą wiedzy i doświadczeń, a ogłoszony program ma w tym pomóc. „Ostatecznym beneficjentem programu jest student, czyli odbiorca bardzo wymagający. To z myślą o nim sformułowaliśmy kryteria oceny wniosków tak, by wsparcie uzyskały tylko najlepsze propozycje, gwarantujące najwyższy poziom kształcenia" – dodaje.

Na dodatkowe punkty w ocenie wniosku mogą liczyć uczelnie, które uczestniczą w międzynarodowej wymianie studenckiej, czy prowadzą studia o podwójnym dyplomowaniu. Kryterium premiującym jest także zaangażowanie jak największego odsetka cudzoziemców w projekcie. NCBR zakłada, że dofinansowanie obejmie ok. 1800 studentów i ok. 60 programów uruchomionych przez uczelnie. W tym czasie w Polsce może gościć aż 225 zagranicznych wykładowców.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na stronie: http://ncbr.gov.pl

„Międzynarodowe Programy Kształcenia” będą realizowane w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”. Nabór wniosków potrwa od 27 czerwca do 29 lipca 2016 r.

PAP - Nauka w Polsce