Newsletter Study in Poland

Uczelnia w świecie biznesu i finansów

UEP wie, jak nadążać za zmianami rynkowymi i przygotować studentów zarówno teoretycznie, jak i praktycznie do podjęcia pracy zawodowej. To wyzwanie ułatwia budowanie relacji uczelni z otoczeniem gospodarczym, takich jak Konwent UEP, Klub Partnerów oraz Spółka Celowa.

UEP coraz ściślej współpracuje ze światem biznesu i finansów. W tym celu został powołany Konwent UEP,  w skład którego wchodzą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz praktycy biznesu. Konwent jest organem, do zadań którego należy m.in. wyrażanie opinii dotyczących kierunków rozwoju uczelni, podejmowanie inicjatyw służących rozwojowi praktyk studenckich, tworzenie rozwiązań promujących zatrudnianie absolwentów UEP, wspieranie konkurencyjności uczelni, a także promowanie jej w kraju i za granicą.

Klub Partnerów UEP

Niezwykle ważną rolę w budowaniu relacji uczelni z otoczeniem oraz zapewniającym trwałość relacji z praktyką gospodarczą jest Klub Partnera, skupiający w swym gronie liderów wiodących przedsiębiorstw i instytucji Wielkopolski. Obecnie liczy 69 firm. Misją klubu utworzonego w 2003 roku jest umacnianie więzi między nauką a gospodarką, poprzez poszerzanie oferty dydaktycznej o zajęcia z praktykami biznesu, oferowanie staży i praktyk studenckich, świadczenie partnerom usług badawczych i doradczych. A także udział partnerów w tworzeniu i opiniowaniu kierunków rozwoju uczelni, sygnalizowanie uczelni potrzeb programowych i kadrowych pojawiających się w związku ze zmianami w otoczeniu gospodarczym, oferowanie studiów podyplomowych i szkoleń dostosowanych do potrzeb partnerów wspomaganie, w tym materialne, uzgodnionych w Klubie kierunków rozwoju UEP.

Członkowie klubu często goszczą w uczelni, przekazując studentom doświadczenia praktyczne z zakresu zarządzania firmami, wprowadzania zmian, przezwyciężania kryzysów, w tzw. zajęć otwartych. W ten sposób rozważania teoretyczne, które studenci prowadzą na co dzień, poparte są praktycznym doświadczeniem menedżerów. Dzięki współpracy z jednym z jego członków uruchomiono np. specjalność: operacje finansowe funduszy inwestycyjnych. Studenci tej specjalności mają szanse poznać prawdziwy świat finansów – część zajęć odbywa się we współpracującej z uczelnią firmie. Hojność partnerów przekłada się także na modernizację sal dydaktycznych, wyposażonych w sprzęt audiowizualny najnowszej generacji.

Dzięki działalności Klubu Partnera zorganizowano dla studentów ponad 150 spotkań z praktykami biznesu, członkowie klubu umożliwiają studentom zdobywanie doświadczeń podczas praktyk i staży, a najlepszym fundują stypendia.

– W 2015 roku zmodyfikowana została formuła działań Klubu Partnera wprowadzając nowe warunki współpracy, które pozwoliły na optymalne wykorzystanie zasobów oraz możliwości, jakimi dysponują obie strony. Dążąc do jeszcze lepszej współpracy w ramach tej organizacji, stworzona została specjalna oferta, zawierająca szeroki wachlarz konkretnych korzyści dla firm członkowskich, a mająca na celu jak najbardziej efektywną realizację wspólnych inicjatyw – wyjaśnia Karolina Szuman z Biura Współpracy z Biznesem UEP.

Odświeżenie formuły Klubu Partnera sprawia, że pojawiają się inicjatywy o charakterze przedsięwzięć publiczno-prywatnych, które służą rozwojowi uczelni w każdym wymiarze jej działalności: dydaktycznym, naukowo-badawczym, infrastrukturalnym i sponsorskim.

Idea wspólnej wymiany doświadczeń przyjęła się w środowisku biznesowym, bowiem z roku na rok w działalność Klubu Partnera włączają się kolejne przedsiębiorstwa. W pierwszym semestrze roku akademickiego 2015/2016 do licznego już grona partnerów biznesowych uczelni dołączyły 4 nowe firmy.

Spółka Celowa

Od ponad roku działa również Spółka Celowa, która ma przekuwać w praktykę relacje zawiązane w Klubie Partnerów. Jej funkcjonowanie wpisuje się w działania na rzecz bardziej efektywnej współpracy uczelni ze sferą gospodarki. Perspektywiczny rozwój działalności nakreśliły cztery centra kompetencji: Centrum Polityk Publicznych – skupiające ekspertów z kilku ośrodków naukowych i zajmujące się strategicznymi projektami dla jednostek samorządowych; Centrum Badań Towaroznawczych – koncentrujące się na kształtowaniu jakości oraz rozwoju nowych produktów spożywczych i przemysłowych, Centrum Przedsiębiorstw Rodzinnych, które m.in. prowadzi badania zlecone na potrzeby firm doradczych obsługujących przedsiębiorstwa rodzinne, a także Centrum Biznesu Międzynarodowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych.

Od września 2014 r. Spółka Celowa UEP zrealizowała 38 projektów rozwojowych, zatrudniając do ich realizacji ponad 80 naukowców i studentów, dla takich firm jak: Aquanet, Belin, Czerwona Torebka, Enea, Komputronik, MARmite, Mondi, NaviExpert, Pringles, Profi, TFP, Upright Group czy Viando. Spółka realizuje obecnie duży projekt badawczy dla Urzędu Miasta Poznania, poświęcony diagnozie potrzeb mieszkaniowych poznaniaków.

– Oprócz skutecznego pozyskiwania i koordynowania projektów biznesowych, w których kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów, podejmujemy prace związane z komercjalizacją wyników badań, m.in. w formie zakładania spółek odpryskowych. Chcemy także utworzyć pierwsze wspólne centra badawczo- rozwojowe z partnerami biznesowymi, dzięki czemu Uniwersytet w realny sposób pomoże w rozwoju i umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstw, w pierwszej kolejności z obszaru Wielkopolski – wyjaśnia dr inż. Jakub Jasiczak, prezes Zarządu Spółki Celowej UEP na łamach periodyku uczelni Biuletynu UEP.

Na fot. głównej: 12 lat trwały prace nad powstaniem nowego budynku Uczelni – Collegium Altum. Na 22 kondygnacjach znajduje się 485 pomieszczeń. Budynek według projektu Lecha Sternala, Witolda Milewskiego i Zygmunta Skupniewicza z masztem telewizyjnym ma wysokość 103,35 m dominuje nad Poznaniem.

LJ