Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Studenci Zagraniczni w Polsce

ZAPROSZENIE ZAŁOŻENIA PROGRAM ZGŁOSZENIE HOTEL POPRZEDNIE KONFERENCJEZałożenia

Organizatorzy:
KRASP, Fundacja Perspektywy, Łódzkie uczelnie uczestniczące w programie „Study in Poland”: Uniwersytet Łódzki, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Partner: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Cele narady:
- wymiana doświadczeń w zakresie współpracy międzynarodowej i pozyskiwania studentów zagranicznych,
- wymiana doświadczeń dotyczących promocji polskich uczelni za granicą,
- ustalenie priorytetów działań w programie „Study in Poland” w latach 2011-2013.

Uczestnicy (ok. 150 osób):
- zainteresowani rektorzy i prorektorzy nadzorujący piony promocji i współpracy z zagranicą uczelni akademickich, a także uczelni zawodowych,
- kierownicy oraz pracownicy działów promocji i współpracy z zagranicą.

Zaproszeni goście:
- Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka
- Sekretarze i podsekretarze stanu zainteresowanych resortów: MNiSW, MSZ, MSWiA, MG
- Szefowie instytucji partnerskich: BUWiWM, PAIiIZ, POT i inni,

Miejsce: Łódź, hotel „Ambasador”

Termin: 23-25 lutego 2011

Rada Programowa: Prof. Karol Musioł (rektor UJ, przewodniczący Komisji Międzynarodowej KRASP, przewodniczący Rady Programowej), prof. Stanisław Bielecki (rektor PŁ), prof. Włodzimierz Nykiel (rektor UŁ), prof. Paweł Górski (rektor UMŁ), Mirosław Marczewski (dyrektor FRSE), Waldemar Siwiński (prezes Fundacji "Perspektywy")

Komitet Organizacyjny:
Prof. Zofia Wysokińska (prorektor UŁ), prof. Wojciech Wolf (prorektor PŁ), Przemysław Andrzejak (dyr. Biura Rektora UMŁ), Agata Kulesza (dyrektor Biura KRASP), dr Kazimierz Bilanow (Fundacja "Perspektywy").

Zgłoszenia udziału: do 10 lutego 2011 r.

Strona konferencji: www.info.studyinpoland.pl/lodz2011