Inicjatorzy projektu


Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich


Fundacja Edukacyjna Perspektywy

Historia
PDF Drukuj

Decyzja

Podczas posiedzenia Prezydium KRASP, które odbyło się 25 lutego 2005 r. na Politechnice Wrocławskiej, ustalono, że podjęte zostaną działania zmierzające do opracowania we współdziałaniu z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” i MENiS (ówczesne ministerstwo edukacji narodowej i sportu) - strategii promocji polskich uczelni za granicą Study in Poland.

W dniach 27-28 kwietnia 2005 r. odbyło się w Zegrzu k. Warszawy robocze seminarium, zwołane wspólnie przez KRASP i „Perspektywy”, podczas którego przedyskutowano zakres merytoryczny i sposoby realizacji projektu Study in Poland. W seminarium uczestniczyło 43 osoby reprezentującye 33 uczelnie, obecni byli także przedstawiciele MENiS i Narodowej Agencji Programu Socrates-Erasmus.

Obradujące w dniu 23 maja 2005 r. w Łodzi Zgromadzenie Plenarne KRASP przyjęło uchwałę w sprawie uruchomienia projektu Study in Poland (dokument nr 92/III KRASP). W zgromadzeniu uczestniczyli zarówno rektorzy kadencji kończącej się 31 sierpnia 2005 r., jak i rektorzy-elekci, którzy rozpocząć mieli pełnienie swoich funkcji w dniu 1 września 2005 r. Prowadzący obrady prof. Franciszek Ziejka (rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego) zwrócił uwagę na szczególny skład uczestników posiedzenia, podkreślając, że projekt Study in Poland, jako cenna spuścizna rektorów jego kadencji, powinien być stale w centrum uwagi następnej kadencji KRASP, kierowanej przez prof. Tadeusza Lutego (rektora Politechniki Wrocławskiej).

Partnerzy

Wykonując uchwałę Zgromadzenia Plenarnego, przewodniczący KRASP i prezes „Perspektyw” poinformowali Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych o uruchomieniu projektu Study in Poland.

Otrzymano w odpowiedzi zapewnienia o wsparciu projektu przez te resorty, zostali także delegowani przedstawiciele ministerstw do Komitetu Sterującego Projektu. Pisma notyfikujące skierowano także do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

7 czerwca 2006 r. uchwałę o włączeniu się do projektu podjęła również utworzona pół roku wcześniej Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP).

Nadanie priorytetu

Ustalając priorytetowe obszary działania w kadencji 2005-2008, Prezydium KRASP przyjęło w dniu 4 września 2005 r. uchwałę, w której za jeden z czterech priorytetów uznano działania wspierające współpracę międzynarodową w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki, a zwłaszcza integrację polskiego szkolnictwa wyższego ze szkolnictwem innych krajów w ramach Procesu Bolońskiego, m.in. poprzez promocję polskiego systemu szkolnictwa wyższego i polskich uczelni za granicą. Jednocześnie dokonano podziału obowiązków w Prezydium KRASP, powierzając sprawy międzynarodowe, w tym opiekę nad projektem Study in Poland prof. Karolowi Musiołowi, rektorowi UJ, wiceprzewodniczącemu KRASP.

Pierwsze misje

Pierwszy rok wdrażania projektu Study in Poland potraktowany został jako pilotażowy, a główne działania skoncentrowane zostały na rozpoznaniu możliwości prowadzenia skoordynowanej promocji polskiego szkolnictwa wyższego za granicą w następnych latach.

W szczególności zorganizowane zostały (w okresie październik 2005 - listopad 2006) wyjazdowe misje edukacyjne rektorów, profesorów i kierowników biur promocji polskich uczelni do: Pekinu (w październiku 2005, lutym 2006 i październiku 2006), Moskwy (listopad 2005), Paryża (styczeń 2006), Oslo (styczeń 2006), Szanghaju (październik 2006), Bangkoku (listopad 2006) i New Delhi (listopad 2006). Terminy wyjazdów skoordynowane zostały z międzynarodowymi targami edukacyjnymi w tych krajach. Nasze uczelnie prezentowały się na wspólnym stoisku pod logo Study in Poland, katalogiem prezentującym ofertę studiów w Polsce. Podczas każdego z wyjazdów organizowane były, przy pomocy ambasad RP, seminaria informacyjne na temat polskiego szkolnictwa wyższego i możliwości rozwijania współpracy bilateralnej.

Deklaracja Kielecko-Pekińska

W dniach 20-21 marca 2006 r. zorganizowana została w Kielcach ogólnopolska konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce” połączona z naradą prorektorów ds. międzynarodowych i promocji. Obrady prowadził rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł, odpowiadający w Prezydium KRASP za sprawy międzynarodowe. Omówiono doświadczenia polskich uczelni w pracy ze studentami zagranicznymi oraz plany rozwijania międzynarodowej promocji polskiego szkolnictwa wyższego. Przygotowana została tzw. Deklaracja Kielecko-Pekińska zawierająca postulaty uczelni w zakresie umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.
Rozwijane były kontakty z instytucjami w innych krajach mającymi doświadczenie w promocji szkolnictwa wyższego za granicą. Dzięki temu Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” uzyskała status Narodowego Koordynatora w podjętym pod auspicjami UE wieloletnim programie EHEF (European Higher Education Fairs) mającym na celu promocję europejskiego szkolnictwa wyższego w Azji.

W lutym 2007 r. zorganizowana została w Łodzi konferencja „Studenci zagraniczni w Polsce 2007” połączona z naradą prorektorów ds. międzynarodowych i promocji. Uczestniczyło w niej 165 osób z 81 uczelni (rektorzy, prorektorzy ds. międzynarodowych i promocji oraz dyrektorzy tych działów). W obradach wzięli też udział przedstawiciele MNiSW oraz MSZ, a także goście zagraniczni: ambasador Chin i przedstawiciel DAAD.

Zgromadzenie Plenarne KRASP, które obradowało w kwietniu 2007 r. w Poznaniu i omawiało m.in. stan realizacji oraz sposób dalszego prowadzenia programu Study in Poland uznało, że dla zwiększenia skuteczności i zasięgu prowadzonych działań niezbędne jest silniejsze powiązanie KRASP i jej uczelni członkowskich z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” jako operatorem programu.

Strategiczne partnerstwo

Wykonując ustalenia Zgromadzenia Plenarnego KRASP 29 czerwca 2007 r. podpisane zostało w Warszawie Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego pomiędzy Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) a Fundacją Edukacyjną "Perspektywy", rozszerzające podjęty wspólnie w 2005 r. wieloletni program Study in Poland.
W czerwcu 2007 r. zawarte zostało również "Porozumienie o ustanowieniu partnerstwa strategicznego" w realizacji programu Study in Poland pomiędzy Konferencją Rektorów Zawodowych Szkół Polskich (KRZaSP) a Fundacją "Perspektywy".

Misje edukacyjne


W latach 2007-2011 zrealizowano czterdzieści misji edukacyjnych polskich uczelni: do Paryża (styczeń 2007), Madrytu (marzec 2007), Kuala Lumpur (wrzesień 2007), Pekinu (październik 2007), Kijowa (listopad 2007), Hanoi i Ho Chi Minh City (wrzesień 2007), Paryża (styczeń 2008), Manili (luty 2008), Pekinu (marzec 2008), Kijowa (kwiecień 2008), Waszyngtonu (maj 2008), Atomowe miasta Ukrainy (czerwiec 2008), Shandong (czerwiec 2008), Indii: Jalandar, Ludhian, Chandigarh (sierpień 2008) Szanghaju (październik 2008), Kijowa i Lwowa (listopad 2008), New Delhi (listopad 2008), Jakarty (listopad 2008), Paryżu (styczeń 2009), Ałmaty i Astany (kwiecień 2009), Kijowa (kwiecień 2009), Los Angeles (maj 2009),Bangkoku (listopad 2009), Pekinu i Harbinu (październik 2009), Tokio (grudzień 2009), Paryżu (styczeń 2010), Madrytu (luty 2010), Charków-Donieck-Dniepropietrowsk (marzec 2010), Kijowa (kwiecień 2010), Szanghaju (maj 2010, październik 2010),  Kijowa (listopad 2010), Moskwy (listopad 2010), Kopenhagi (styczeń 2011), Paryża (styczeń 2011), Pekinu (marzec 2011), Kijowa (kwiecień 2011), Rijadu (kwiecień 2011), Chicago (kwiecień 2011), Vancouver (maj 2011),
Promowano również polskie szkolnictwo wyższe podczas dorocznych konferencji głównych organizacji międzynarodowych zajmujących się internacjonalizacją szkolnictwa wyższego.

W październiku 2008 Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” została uhonorowana przez polskie środowisko studenckie prestiżową nagrodą ProSTUDENT 2008 za program Study in Poland.

W maju 2009 odbyła się ACA Annual Conference 2009 – „Innovation through Internationalisation”. Wydarzenie to miało charakter szczególny, gdyż po raz pierwszy doroczna, prestiżowa konferencja Academic Cooperation Association (prowadzona w całości w języku angielskim) odbyła się w Polsce. Było ono dowodem uznaniaprzez społeczność międzynarodową wysiłków na rzecz internacjonalizacji podejmowanych przez polskie uczelnie w ramach programu „Study in Poland”. Konferencja zorganizowana została przez Biuro ACA w Brukseli we współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy” (od dwóch lat członkiem ACA), Uniwersytetem Warszawskim i Miastem Stołecznym Warszawą. W konferencji, która odbywała się w gmachu Starej Biblioteki UW, wzięło udział ponad 150 uczestników z 26 krajów świata. Obecni byli szefowie i członkowie kierownictwa takich organizacji jak DAAD, CampusFrance, British Council, Nuffic, Austriackiej Wymiany Akademickiej i innych. Spotkała się z nimi przewodnicząca KRASP, prof. Katarzyna Chałasińska

Inicjatywa specjalna - program ukraiński

Mając na względzie szczególne zainteresowanie polskich uczelni rozwijaniem współpracy z Ukrainą, podjęto w 2007 r. długofalowy projekt tworzenia infrastruktury społecznej, prawnej i materialnej, mający ułatwiać rozwój kontaktów polsko-ukraińskich w zakresie edukacji, kultury, nauki i innowacji. M.in. w grudniu 2007 r. Fundacja zorganizowała w Kijowie spotkanie delegacji polskich uczelni z grupą 70 prezydentów ukraińskich miast - członków Klubu Merów Średnich i Małych Miast Ukrainy.
W marcu 2008 r. w Warszawie, jako impreza towarzysząca IX Międzynarodowemu Salonowi Edukacyjnemu PERSPEKTYWY 2008, odbył się polsko-ukraiński „okrągły stół” rektorów uczelni Polski i Ukrainy.
Fundacja Perspektywy i Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy KPI podpisały 7 marca 2008 r. w Warszawie porozumienie o powołaniu Ukraińsko-Polskiego Centrum w Kijowie, które mieścić się będzie na terenie Politechniki Kijowskiej, a jego głównym zadaniem będzie wspieranie współpracy między uczelniami polskimi i ukraińskimi. Inauguracja Centrum odbyła się podczas kolejnej misji edukacyjnej na Ukrainę – w grudniu 2009.
W marcu 2010 roku odbyła się największa akcja promocyjna w historii programu: Prezentacje Polskich Uczelni – Charków-Donieck-Dniepropietrowsk UKRAINA 2010, w ramach których przedstawiciele 20 uczelni spotkali się z 2 tysiącem młodzieży ukraińskiej. Wydarzeniu towarzyszyły akademickie Okrągłe Stoły w każdym mieście i wielka kampania medialna.
We wrzesniu 2010 z inicjatywy programu „Study in Poland” i Politechniki Kijowskiej na Ukrainie odbędzie się Polsko-Ukraiński Turniej Akademicki – EuroStudent 2010.

Nadzór

Stan realizacji programu Study in Poland był systematycznie prezentowany przez władze Fundacji i omawiany podczas posiedzeń konferencji rektorów.
W szczególności podczas: walnego zgromadzenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP (kwiecień 2007 r., Poznań), posiedzenia Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich KRUW (lipiec 2007 r., Warszawa), walnego zgromadzenia Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich KRZaSP (wrzesień 2007 r., Gdańsk), posiedzenia Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich KRUP (grudzień 2007 r., Katowice), posiedzenia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych KRPUT (styczeń 2008 r. w Zielonej Górze i kwiecień 2008 r. w Łodzi), posiedzenia Kolegium Rektorów Akademickich Szkół Lublina (luty 2008 r., Lublin), Środowiskowego Kolegium Rektorów Uczelni Białostockich (luty 2008 r., Białystok).etc.

Czerwiec 2009: KRASP: „Study in Poland” należy kontynuować i rozwijać

W maju 2009 wśród wszystkich uczelni uczestniczących w programie „Study in Poland” przeprowadzona została ankieta. Widząc wyraźnie pozytywy i konieczność rozwijania projektu, uczelnie formułowały w niej zarazem wiele postulatów dotyczących zwiększenia skuteczności działań oraz potrzeby lepszego dostosowania projektu do specyficznych potrzeb uczelni członkowskich.
Wyniki ankiety i podsumowanie dotychczasowej działalności programu „Study in Poland” w latach 2005-2009 przedstawione zostały przez zespół pod kierownictwem prof. Kazimierza Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu KRASP w początku czerwca 2009 Zgromadzenie Plenarne KRASP – w skład którego wchodzą rektorzy wszystkich uczelni akademickich w Polsce – oceniło dotychczasowe działania w ramach Study in Poland pozytywnie i uznało, że należy ten program kontynuować i rozwijać.

Zgromadzenie Plenarne KRASP podkreśliło zarazem, że długofalowym celem polskich uczelni akademickich jest doprowadzenie do powołania w naszym kraju, wzorem europejskich partnerów, wyspecjalizowanej agencji, niezależnej od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod roboczą nazwą Polska Agencja Wymiany Akademickiej (PAWA). Projekt agencji znalazł się w „środowiskowym” wariancie „Strategii Rozwoju Szkolnictwa Wyższego w Polsce 2010-2020”, ogłoszonym w grudniu 2009

 

Aktualnie realizowana jest VI edycja programu „Study in Poland”,
na rok akademicki 2011/2012.