900 mln zł na lepsze studia Drukuj
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło trzy konkursy, adresowane do uczelni publicznych i niepublicznych. Uczelnie zaangażowane w proces internacjonalizacji z pewnością zainteresowane będą szczególnie konkursem "Poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym", w którym, jak wyjaśnia minister nauki Barbara Kudrycka chodzi o podniesienie potencjału dydaktycznego uczelni. Zależy nam na tym, aby uczelnie rozszerzyły i wzbogaciły swoją ofertę edukacyjną i poprawiły jakość kształcenia (...); ważne tutaj będą interesujące programy dydaktyczne, interdyscyplinarne kierunki studiów, studia prowadzone w języku angielskim .
Pozostałe konkursy to "Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy" oraz "Przybliżenie uczelni do potrzeb gospodarki i rynku pracy", na wszystkie trzy resort zamierza przeznaczyć łącznie 900 mln zł.

Wsparciem mogą zostać objęte m.in. działania związane z otwieraniem i realizacją nowych kierunków studiów lub modyfikacją programów nauczania (konkurs nr 1 oraz nr 2) a także rozszerzeniem oferty edukacyjnej uczelni o programy skierowane do osób spoza społeczności akademickiej (konkurs nr 1). W ramach ww. komponentów możliwe jest sfinansowanie prowadzenia zajęć w językach obcych, a w konkursie nr 1 przewidziane jest przyznawanie dodatkowych punktów (6 pkt.) za realizację w języku angielskim programów licencjackich i magisterskich, studiów doktoranckich lub dodatkowych kursów i szkoleń dla osób funkcjonujących już na rynku pracy. Gorąco zachęcamy uczelnie do składania wniosków i cieszymy się, że ministerstwo docenia rolę wrowadzania angielskojęzycznych programów w procesie rozwoju uczelni.

Konkursy są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 31 marca, a rozstrzygnięcie konkursów zaplanowane jest na czerwiec.