Представлені університети

 

Инициативы городовZaproszenie do certyfikacji

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż rozpoczęliśmy proces certyfikacji agencji rekrutacyjnych pragnących działać na polskim rynku akademickim. Ostatnim etapem przygotowań do tego ważnego wydarzenia była konferencja organizowana przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – we współpracy z Ambasadą Polską w Kijowie i Politechniką Kijowską NTUU KPI, podczas której oficjalnie ogłoszono Zasady certyfikacji agencji rekrutacyjnych na Ukrainie.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane agencje do przestudiowania Zasad certyfikacji i zgłoszenie swojej gotowości do poddania się temu procesowi. Ustalona przez Radę ds. Certyfikacji opłata certyfikacyjna wynosi do końca 2013 roku 1200 Euro (firmy) lub 900 Euro (stowarzyszenia non-profit).

Studia za granicą podejmuje na świecie coraz więcej młodzieży. W wielu krajach, ukształtowała się praktyka, że kandydaci na studia zwracają się do agencji rekrutacyjnych z prośbą o informacje i pośrednictwo w tym ważnym życiowym wyborze. W tej sytuacji istotne jest by proces rekrutacji zagranicznych studentów do polskich uczelni przebiegał według odpowiednich standardów i uwzględniał zarówno interesy polskich uczelni, jak i potencjalnych studentów. Drogą do osiągnięcia tego celu jest – realizowany na zasadach dobrowolności – proces certyfikacji agencji rekrutacyjnych.

W tym celu polskie uczelnie zainteresowane współpracą z agencjami rekrutacyjnymi, uczestniczące w programie Study in Poland, powołały Radę ds. Certyfikacji (Study in Poland Certification Board), która czuwać będzie nad prawidłowością procesu certyfikacji i rozstrzygać kwestie sporne, a także pomagać w upowszechnieniu najlepszych doświadczeń i wspierać najlepsze agencje jako partnerów dla polskich uczelni.

O certyfikację ubiegać się mogą organizacje/agencje rekrutacyjne (w tym osoby, które zarejestrowały prowadzenie działalności gospodarczej) zajmujące się rekrutacją na studia w Polsce, które akceptują warunki i zasady certyfikacji. Szczegółowe zasady certyfikacji ustala Rada ds. Certyfikacji. Agencje rekrutacyjne, które będą chciały uzyskać certyfikat jakości Study in Poland powinny przedstawić dokumenty, świadczące o tym, że istotnie spełniają one wymagane warunki. Zainteresowana agencja po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej (pokrywającej koszty administracyjne związane z procesem oceny) zostanie poproszona o przygotowanie Raportu Samooceny opisującego prowadzoną przez agencję działalność. Szczegółowe zasady i procedury certyfikacji opisane są w Zasadach certyfikacji agencji rekrutacyjnych.

Rozpatrując wniosek o certyfikację Rada brała będzie pod uwagę takie elementy jak: transparentność działań agencji, jakość procesu rekrutacyjnego oraz dbałość o interesy studenta i uczelni.

Organizacje/agencje, które pomyślnie przejdą proces certyfikacji będą miały prawo do stosowania specjalnego logo Study in Poland – Recruitment Quality Certificate. Wykaz certyfikowanych agencji zostanie oficjalnie podany do publicznej wiadomości oraz opublikowany w portalu internetowym Study in Poland i na stronach internetowych zainteresowanych uczelni.