Mówcy - Konferencja Studenci zagraniczni w Polsce 2020

KONFERENCJA
STUDENCI ZAGRANICZNI W POLSCE 2020
Łódź, 27-28 stycznia 2020

Gość Honorowy

Jarosław Gowin

Jarosław Gowin

Doktor nauk politycznych, absolwent filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Cambridge. W latach 1994–2005 redaktor naczelny miesięcznika „Znak”. W 2003 utworzył Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, której rektorem był do roku 2011. Od 2007 r. poseł na Sejm RP VI i VII kadencji. Podczas swojej pracy parlamentarnej pełnił m.in. funkcje przewodniczącego Zespołu ds. Konwencji Bioetycznej, przewodniczącego nadzwyczajnej Komisji do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji RP oraz członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Minister sprawiedliwości w latach 2011-2013.

Mówcy

Katarzyna Aleksy

Katarzyna Aleksy

Kierownik Pionu Programów dla Instytucji w Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Absolwentka Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oraz metodologii badań w dziedzinie ekonomii. Od 2007 w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pracowała w programie Erasmus, a w kolejnych latach jako Dyrektor Programów Stypendialnych odpowiadała za uruchomienie i zarządzanie Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym w ramach Funduszy Norweskich i EOG oraz Funduszem Stypendialnym SCIEX w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Od marca 2017 pracowała w MNiSW nad koncepcją utworzenia i funkcjonowania NAWA.

Karolina Andrzejewska

Karolina Andrzejewska

Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Śląskiego i filologii klasycznej (kulturoznawstwo) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związana z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie od 12 lat, pracując w Dziale Współpracy z Zagranicą i Centrum Studentów Zagranicznych; obecnie specjalistka z dziedziny marketingu zagranicznego w Zespole ds. Promocji Kształcenia w Centrum Rekrutacji Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w promocji AGH i jej oferty edukacyjnej między innymi na targach zagranicznych. Kilkukrotny koordynator International Day w AGH, a także koordynator projektu aplikacji mobilnej „Welcome to AGH UST”. Aktywnie wspiera rozwój marketingu mobilnego w Uczelni. Z zamiłowania wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka, uczestniczka muzycznych programów telewizyjnych i laureatka licznych konkursów wokalnych.

Bartłomiej Banaszak

Bartłomiej Banaszak

Dyrektor Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Banaszak był członkiem ministerialnego zespołu ds. opracowania projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. B. Banaszak reprezentuje MNiSW w Bologna Follow-up Group, w latach 2012-2018 współprzewodniczył międzynarodowym grupom roboczym do sprawa reform strukturalnych w szkolnictwie wyższym oraz wdrażania najważniejszych założeń Procesu Bolońskiego. W latach 2011-2016 B. Banaszak piastował funkcję Rzecznika Praw Absolwenta, natomiast w latach 2009-2010 był przewodniczącym Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim.

Izabela Bergel

Izabela Bergel

Doktor nauk ekonomicznych zatrudniona od 1972 roku w Katedrze Transportu w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W latach 1994-2012 była kierownikiem 14 edycji polsko-francuskich studiów podyplomowych realizowanych w SGH we współpracy z renomowanym partnerem w zakresie kształcenia menedżerskiego Le Groupe HEC. Od 1.09.2009 do 30.09.2019 roku pełniła funkcje pełnomocnika rektora ds programów podwójnego dyplomu – opracowała i uruchomiła w SGH 15 takich programów (4 na poziomie licencjackim – LPPD i 11 dla studiów magisterskich -MPPD) z uczelniami z Niemiec, Francji ,Szwajcarii Włoch, Portugalii, Czech, Kanady, Korei Płd i CHRL. Jest długoletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów Języka Francuskiego. Prezentowała referaty w języku francuskim i angielskim na licznych konferencjach , sympozjach i kongresach. . W latach 2010-2017 pełniła też funkcje koordynatora w SGH, dwóch projektów Erasmus Mundus (One More Step oraz Swap and Transfer) w ramach których realizowane były mobilności studentów i kadry naukowej z krajów Azji Płd-Wschodniej. Jest autorem licznych ekspertyz dla podmiotów sektora transportu oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych. Autor kilkudziesięciu artykułów i referatów, jak również współautor kilku książek. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora SGH, odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Uniwersytetu Szczecińskiego, Medalem Uniwersytetu w Pardubicach(Czechy) oraz orderem Kawaler Palm Akademickich.

Stanisław Bielecki

Stanisław Bielecki

Przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP, b. rektor Politechniki Łódzkiej 2008-16, całe życie zawodowe i naukowe związał z tą uczelnią. Od 2002 profesor zwyczajny. Kieruje Instytutem Biochemii Technicznej, od dwudziestu lat opiekuje się studentami pierwszej w kraju specjalizacji biochemia techniczna, uczestniczył w przygotowywaniu programu studiów dla tej specjalizacji. Byłem profesorem wizytującym w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii, Francji. Pracując w Grupie Roboczej ds. Biokatalizy Stosowanej (WPAB), w Europejskiej Federacji Biotechnologii (EFB), brał udział w opracowaniu programu kursów szkoleniowych i napisaniu rozdziału „Biocatalyst Production”; „Downstream Processing” do podręcznika „Applied Biocatalysis” i organizowaniu kursów „Advanced Course on Applied Biocatalysis”. Członek The Bioeconomy Stakeholders Panel przy European Commission.

Aleksy Borówka

Aleksy Borówka

Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów, doktorant w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dwukrotny laureat międzynarodowych olimpiad naukowych, autor 11 artykułów naukowych, prelegent 25 konferencji naukowych. Prywatnie, pasjonat pianistyki i sportów strzeleckich.

Tomasz Cytrynowicz

Tomasz Cytrynowicz

Dyrektor Biura Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Prawnik, od 2003 r. zajmujący się zagadnieniami migracji. Urzędnik służby cywilnej, wieloletni pracownik Urzędu do Spraw Cudzoziemców, od 2014 roku. dyrektor Biura Szefa Urzędu.

Jolanta Bubel

Jolanta Bubel

Pełni funkcję CEO w Student Depot – to pierwszy operator nowoczesnych domów studenckich w Polsce zarządzający ofertą 2042 miejsc w 5 domach studenckich. W latach 2002-2016 Jolanta Bubel pełniła rolę Dyrektora Operacyjnego w Learning Systems Poland, a w latach 1998-2001 odpowiadała za sprzedaż i obsługę klienta w EF Education, prowadzące szkolenia językowe oraz wymiany międzynarodowe w ramach programów Au Pair, Academic Year Abroad i innych. Jolanta Bubel ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz zdobyła tytuł EMBA na University of Quebec at Montreal.

Jan Michal Burdukiewicz

Jan Michal Burdukiewicz

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i projektów międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Profesor i kierownik Zakładu Archeologii Epoki Kamienia Uwr., wiceprzewodniczący Komisji Archeologicznej Oddziału Wrocławskiego PAN, członek Międzynarodowej Unii Nauk Pra- i Protohistorycznych, Society for the Study of Human Evolution, Society for American Archaeology, Paleoanthropology Society, prezes Stowarzyszenia Krzemieniarskiego SKAM. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych, licznych haseł encyklopedycznych, artykułów popularnonaukowych, w tym 5 monografii oraz współredaktor 6 innych monografii w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim

Wojciech Czakon

Wojciech Czakon

Wojciech Czakon - profesor zwyczajny i kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w problematyce relacji międzyorganizacyjnych. Ostatnie badania koncentrują się wokół behawioralnych uwarunkowań decyzji i zachowań menedżerów współpracujących z konkurentami. Publikuje we wiodących czasopismach (Long Range Planning, Journal of Travel Research, Industrial Marketing Management, Tourism Management). Członek Rady Doskonałości Naukowej. Członek rady European Institute for Advanced Studies in Management (od 2012), były wiceprezydent European Academy of Management (2014-2016), profesor wizytujący uczelni włoskich i francuskich

Joanna Domagała

Joanna Domagała

Z-ca kierownika Działu Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktorantka na Wydziale Anglistyki UAM. Od siedmiu lat zajmuje się kształceniem, promocją i współpracą międzynarodową na UAM. Od 2015 jest trenerem SUCTI, projektu w ramach którego bada i zajmuje się tzw. Internationalization at home. Od kilku lat prowadzi szkolenia z komunikacji międzykulturowej, internacjonalizacji oraz rekrutacji studentów zagranicznych dla szkół wyższych. Jest także ekspertem ds. internacjonalizacji European Consortium for Accreditation in higher education (ECA HE). Od 2017 koordynatorka Akademii Internacjonalizacji "Study in Poland". Naukowo zajmuje się dramatem irlandzkim oraz studiami postkolonialnymi.

Maciej Duszczyk

Maciej Duszczyk

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. naukowych. Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW, kierownik Zespołu Polityki Migracyjnej oraz członek Rad Naukowych Ośrodka Badań nad Migracjami oraz Instytutu Zachodniego w Poznaniu. Członek, a pomiędzy październikiem 2015 i kwietniem 2016 przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. W latach 2008-2011 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. W latach 2014-2015 profesor wizytujący na Uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie. Wykłady gościnne m.in. na Uniwersytecie Oxfordzkim, Uniwersytecie Pompeu Fabra w Barcelonie, Uniwersytecie w Durham, Uniwersytecie Europy Środkowej w Budapeszcie. Współpracownik Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, Komisji Europejskiej. Członek Transatlantic Forum on Migration and Integration.

Wojciech Dyduch

Wojciech Dyduch

Jest badaczem i wykładowcą problemów zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej. Obecnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, członka Rady Doskonałości Naukowej. Jest Przewodniczącym Kolegium Zarządzania i kierownikiem Katedry Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Jako były prodziekan i prorektor zainicjował wiele międzynarodowych projektów edukacyjnych. Naukowo zajmuje się zagadnieniami tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczości w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości organizacyjnej. Hobbystycznie interesuje się astronomią wizualną, fotografią makro, pływaniem i snowboardem.

Michał Fijoł

Michał Fijoł

In LOT since January 2016, he served as a Commercial Board Proxy. In early March of 2017, the Supervisory Board appointed him as Chief Commercial Officer. Responsible for developing commercial structures and the expansion of the national carrier. Graduated from Warsaw School of Economics (Ph.D. studies in Economics). As the German Academic Exchange Center and Austrian Government scholar used to study also at Osnabrück University in Germany and Vienna University of Economics in Austria. For over 15 years of his professional career he worked for international media giants: German Axel Spinger, Swiss Ringier, French Aufeminin.com and cross-European leading job board Stepstone in sales, promotion and digital areas at various positions including managerial board membership. Digital industry expert; in charge of business development was managing several internet and technology ventures.

Josep M. Garrell

Josep M. Garrell

PROF. JOSEP M. GARRELL Rector of Ramon Llull University, Hiszpania. Josep M. Garrell holds a PhD in Electronic Engineering. As a faculty member and researcher at Ramon Llull University (URL), he specialised in the area of Artificial Intelligence and Machine Learning. Starting in 1998 he took on various responsibilities in URL’s rector’s office: vice-rector for Research and Innovation (2002-2010); Secretary General (2006-2010) and vice-rector for University Policy (2010-2012). In 2012 Prof Garrell was appointed rector of URL, a position he renewed in 2016 for a second term. Since 2016, he has been member of the Permanent Committee of the Spanish Rectors’ Conference (CRUE) and he is also member of the European University Association (EUA) Board.

Aldona Glińska-Neweś

Aldona Glińska-Neweś

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauk o Zarządzaniu i Jakości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; w latach 2016 - 2019 Prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą i Rozwoju na tymże Wydziale. Wśród jej licznych inicjatyw związanych z internacjonalizacją znajduje się m.in. stworzenie i koordynacja programów „podwójnego” i „potrójnego” dyplomu realizowanych we współpracy z uczelniami z Francji, Hiszpanii i Włoch. Główne zainteresowania badawcze prof. dr hab. Aldony Glińskiej-Neweś koncentrują się na relacjach interpersonalnych występujących w różnych płaszczyznach zarządzania. W 2017 nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ukazała się jej książka zatytułowana Pozytywne relacje interpersonalne w zarządzaniu.

Malwina Górecka

Malwina Górecka

Kierownik zespołu Promocji Szkolnictwa Wyższego za Granicą w NAWA. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, Science Po na Universite Libre de Bruxelles (wymiana), studiów podyplomowych Marketingu Internetowego na SGH, a także studentka Produkcji Filmowej w Łódzkiej Szkole Filmowej. W latach 2011-2017 pracowała w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie zajmowała się promocją programu Erasmus+, programów stypendialnych m. innymi SCIEX, a w latach 2016-2017 kierowała zespołem promocji. W roku 2014 związana z Komisją Europejską, gdzie była stypendystką programu Blue Book Traineeship w EACEA. Aktywnie zaangażowana w promocję polskiego szkolnictwa wyższego za granicą, entuzjastka nowych mediów i technologii.

Agnieszka Stefaniak-Hrycko

Agnieszka Stefaniak-Hrycko

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Leona Koźmińskiego i Collegium Civitas. W latach 2003 – 2017 zatrudniona początkowo na stanowiskach eksperckich, a następnie kierowniczych w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakres jej odpowiedzialności związany był ze współpracą ministerstwa z gremiami naukowymi i akademickimi, Sejmem i Senatem RP, promocją nauki i szkolnictwa wyższego w kraju i za granicą, a w kolejnych latach, podczas sprawowania funkcji zastępcy dyrektora Departamentu Nauki w MNiSW, z finansowaniem projektów z zakresu współpracy międzynarodowej oraz programów i przedsięwzięć ministra nauki. Autorka bądź współautorka programów ministra wspierających młodych naukowców, naukowców prowadzących badania z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, współpracy międzynarodowej oraz związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki. W 2017 r. stypendystka Departamentu Stanu USA w ramach programu International Visitor Leadership Program. Od początku powstania NAWA odpowiedzialna za tworzenie oferty programowej dla doktorantów i naukowców.

Sebastian Kawałko

Sebastian Kawałko

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Posiada ukończone szkolenia i certyfikaty z zakresu zarządzania projektami, negocjacji, strategii. Większość kariery zawodowej związany z Polską Grupą Energetyczną, gdzie między innymi zarządzał projektami informatycznymi, a także brał udział w tworzeniu Centrum Usług Wspólnych IT. Jako doradca prezydenta w Urzędzie Miasta Lublin zajmował się rozwojem obszaru Smart City. Juror i mentor w globalnym programie akceleracyjnym dla startupów Acceli City prowadzonym przez fundację Leading Cities z Bostonu. Wcześniejsza kariera związana z komunikacją i mediami. W Asseco doradza głównie w obszarach związanych z edukacją, HR oraz digitalizacją.

Anna Kiryjow-Radzka

Anna Kiryjow-Radzka

Prezes Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją komunikacja społeczna. Absolwentka studiów podyplomowych m.in. z retoryki na PAN. Od 15 lat zajmuje się promocją i reklamą. Uczestniczyła i współprowadziła kilkadziesiąt szkoleń i konferencji zakresu PR, komunikacji, social media, marketingu, retoryki i socjologii. Od 5 lat pracuje na SGGW, gdzie kieruje Zespołem Nowych Mediów. Prowadzi ćwiczenia, konwersatoria i wykłady z retoryki i erystyki, komunikacji interpersonalnej, nowych mediów i współczesnych wyzwań socjologii.

Ewa Kiszka

Ewa Kiszka

Z wykształcenia finansista i menedżer. Kieruje Działem ds. Umiędzynarodowienia w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom. Jest członkiem organizacji EAIE (od 2000 roku), Rady IROs Forum (przewodnicząca w 2012 roku), Stowarzyszenia PRom. Koordynowała działania w ramach inicjatywy „Study in Pomorskie”. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących umiędzynarodowienia (w tym różnic międzykulturowych), marketingu i promocji zagranicznej szkół wyższych. Laureatka konkursu „Gwiazdy Internacjonalizacji” zorganizowanego przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” w kategorii Gwiazda Marketingu – Marketing Star. Zapalony podróżnik.

Daniel Lala

Daniel Lala

Daniel Lala jest od 1996r związany z Grupą ASSECO, wcześniej PROKOM. Studiował na Politechnice Gdańskiej, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Rozpoczął karierę zawodową w firmie COMBIDATA Poland w 1996r jako inżynier systemowy Microsoft / Trener. W okresie od 1996r. do czerwca 2012 pełnił kolejno funkcje Kierownika Projektów Informatycznych, Dyrektora Pionu Projektowania Systemów Informatycznych, Dyrektora Pionu Rozwoju, Dyrektora Zarządzającego, Wiceprezesa Zarządu. W 2012r objął funkcję Prezesa Zarządu COMBIDATA Poland i pełnił ją do stycznia 2016r., do momentu połączenia ze spółką Asseco Data Systems. Daniel Lala pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej spółki MULTITRADE S.A. Obecnie Daniel Lala jest wiceprezesem Asseco Data Systems S.A. odpowiedzialnym za Pion Szkoleń, Pion Usług Doradczych oraz Pion Systemów Zarządzania Kapitałem Ludzkim.

Dorota Łoboda

Dorota Łoboda

Radna m.st Warszawy, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskiech Uniwersytetu Warszawskiego. Liderka ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji protestującego przeciwko reformie edukacji Anny Zalewskiej, prezeska fundacji Rodzice Mają Głos, członkini rady programowej i rady Stowarzyszenia Kongres Kobiet. Od wielu lat angażuje się w działalność rad rodziców, działania na rzecz społeczności lokalnej, promowanie dobrej edukacji i walkę o prawa kobiet. Wspiera działania antydyskryminacyjne, w Radzie Warszawy zabiega o wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej do wszystkich warszawskich szkół.

Paweł Maranowski

Paweł Maranowski

Socjolog, analityk, badacz, prorektor ds. studenckich w Collegium Civitas. Były pracownik Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, w którym obronił doktorat na temat autonomii polskich elit sądowniczych. Uczestnik wielu projektów badawczych m.in. z zakresu socjologii polityki, teorii elit, psychologii polityki, administracji publicznej. Autor raportów badawczych i artykułów naukowych. Jest specjalistą z zakresu metodologii badań społecznych, na temat której od wielu lat prowadzi zajęcia i szkolenia.

Grzegorz Mazurek

Grzegorz Mazurek

Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu. Specjalizuje się w tematyce wpływu nowoczesnych technologii na marketing i zarządzanie organizacją, w szczególności: wirtualizacją, innowacjami w marketingu (e-marketing), nową gospodarką oraz e-biznesem. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia publikacyjne i naukowe. Jako prorektor ds. współpracy międzynarodowej ALK koordynuje procesy związane z akredytacjami międzynarodowymi EQUIS, AMBA, AACSB, CEEMAN oraz uczestnictwo uczelni w rankingach i umowach międzynarodowych.

Dorota Maciejowska

Dorota Maciejowska

Kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktywny uczestnik krajowej sieci IROs Forum (International Relations Offices Forum) zrzeszającej biura współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. Członek międzynarodowych sieci współpracy takich jak Coimbra Group, Utrech Network, The Guild of Research-Intensive European Universities i do niedawna IRUN. Koordynator programów Erasmus+ kadra w UJ oraz The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund. Stypendystka programu EducationUSA Leadership Institutes zorganizowanego przez IIE oraz Departament Stanu w Waszyngtonie. Zawodowo, poza umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego, interesuje się rozwojem kompetencji zawodowych pracowników uczelni, jest inicjatorką utworzenia Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej - Ars Docendi UJ.

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło

Aktualnie p.o. Dyrektora nowo utworzonej Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. W pracy badawczej zajmuje się biomateriałami włóknistymi do zastosowań w medycynie regeneracyjnej. Uczestniczka kilku projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Realizowała międzynarodowy grant Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji oraz grant Preludium (NCN). Odbyła staże naukowe w Niemczech i Japonii. Posiada kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w tym międzynarodowe, pełniła m.in. funkcję Przewodniczącej Europejskiej Rady Młodych Naukowców z siedzibą w Brukseli (EURODOC) oraz funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów, a obecnie jest członkinią Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz członkinią Rady Młodych Naukowców. Laureatka kilku nagród i stypendiów o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. Współzałożycielka nagradzanej w Polsce i w Europie spółki technologicznej oferującej rozwiązania tekstroniczne.

Marek Pawełczyk

Marek Pawełczyk

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju, specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania, cyfrowego przetwarzania sygnałów. Związany z Politechniką Śląską od 1999 roku. W 2016 roku wybrany na funkcję Vice-President for Professional Relations instytutu naukowego International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV) działającego od ponad 20 lat i zrzeszającego członków z 70 krajów. Od wielu lat współorganizuje kongresy naukowe, był także członkiem 45 komitetów naukowych konferencji międzynarodowych. Członek Komitetu Automatyki i Robotyki oraz Komitetu Akustyki PAN. Jest także członkiem trzech komitetów naukowych w International Federation of Automatic Control, pełni funkcję Przewodniczącego Kapituły Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Autor lub współautor 175 publikacji naukowych, 3 monografii w języku angielskim, 5 zgłoszeń patentowych.

Christophe Paoli

Christophe Paoli

Christophe Paoli Attaché ds. nauki i współpracy uniwersyteckiej Ambasada Francji w Polsce. Since September 2013, Christophe Paoli is seconded at the French Ministry for Europe and Foreign Affairs, first as International Technical Expert and as Interim Deputy Rector of the francophone Galatasaray University in Istanbul where he was Invited Professor in computer engineering. He is currently Attaché for University and Scientific Cooperation in Poland, Warsaw. With 10 years of experience in a French university, Christophe Paoli's expertise includes deep administrative knowledge based on experiences acquired working as vice dean and IT department director. As Attaché, he assists, advises and supports the French Ambassador and the cultural Counselor in developing and implementing the French Embassy and Institute in Poland strategy in the academic, science and technology areas. He develops operational and cooperation actions to be included in the French Embassy and Institute in Poland activities.

Ryszard Piramidowicz

Ryszard Piramidowicz

Kierownik Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
i Nowych Technologii
Politechnika Warszawska

Zastępca dyrektora ds. naukowych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Optoelektroniki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Członek krajowych i międzynarodowych organizacji technicznych i stowarzyszeń, m.in. Optical Society of America, Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Jacek Popko

Jacek Popko

Dyrektor ds. Marketingu i Rozwiązań Dedykowanych, Pearson Central Europe. W Pearson Central Europe odpowiada za badania i wdrażanie strategii marketingowej na rynkach edukacyjnych w 32 krajach regionu. Wcześniej pracował w Oxford University Press Polska. Zasiada w Radzie Polskiej Izby Książki i współpracuje z Fundacją Rektorów Polskich. Absolwent anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim.

Anna Rękawek

Anna Rękawek

Wykłada w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie (www.vistula.edu.pl), szkoli w zakresie kompetencji miękkich: zarządzania indywidualnym potencjałem, sobą w czasie, zarządzania konfliktami. Wcześniej była nauczycielką, dyrektorką placówki doskonalenia nauczycieli w Warszawie, wydawcą poradnika dla nauczycieli gimnazjum oraz redaktor naczelną miesięcznika dla kadry kierowniczej oświaty „Dyrektor Szkoły”.

Anna Sibińska

Anna Sibińska

Trener, wykładowca i tutor akademicki. Konsultant i doradca w zakresie zarządzania, marketingu i komunikacji w biznesie. Specjalista ds. badań rynku. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu marketingu i zachowań konsumenckich. Kieruje i koordynuje projektami badawczymi i rozwojowymi dla firm z sektora branży medycznej, odzieżowej i szkoleniowej. Planuje, wdraża i zarządza programami badań rynku. Dyrektor Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA na Uniwersytecie Łódzkim, w którym odpowiedzialna jest za rozwijanie programów szkoleniowych dla menedżerów i liderów biznesu, mentor i tutor w realizowanych przez studentów MBA projektach doradczych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw.

Bianka Siwińska

Bianka Siwińska

Doktor politologii, dziennikarka, badaczka i inicjatorka kampanii społecznych. Redaktor naczelna magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i korespondentka „University World News”. Koordynatorka programu „Study in Poland” prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Inicjatorka kampanii społecznej „Dziewczyny na politechniki” i innych. Ekspertka Banku Światowego w Azji Centralnej. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim, na Humboldt Univeristät w Berlinie i Columbia University w Nowym Jorku, badania prowadziła w NIFU-STEP w Oslo. Autorka książek Uniwersytet ponad granicami. Internacjonalizacja szkolnicywa wyższego w Polsce i w Niemczech oraz Education goes global. Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, red. nowej publikacji: "Czas internacjonalizacji. Wyzwania dla polskich uczelni".

Waldemar Siwiński

Waldemar Siwiński

Założyciel i prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” oraz wiceprezydent IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. Inicjator przedsięwzięć na rzecz jakości szkolnictwa - m.in. profesjonalnych rankingów szkół i uczelni oraz programu promocji międzynarodowej "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy". Waldemar Siwiński ma za sobą bogate doświadczenia w mediach - był m. in. założycielem i redaktorem naczelnym "Bajtka", pierwszego polskiego masowego pisma poświęconego komputerom. Kierował Polską Agencją Prasową (PAP), był członkiem zarządu European Alliance of News Agencies (EANA) i European Press Photo Agency (EPA). Autor licznych tekstów na temat edukacji i nauki, w tym książki o katastrofie w Czarnobylu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył podyplomowe studia dyplomatyczne.

Katarzyna Specjalska

Katarzyna Specjalska

Kierownik Biura Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Absolwentka SGGW oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Doświadczenie we współpracy międzynarodowej zdobyła podczas udziału w zagranicznych programach wymiany m.in. w USA i Danii. Aktywny uczestnik miedzynarodowych sieci IROICA (International Relations Officers’ Network of the Association of European Life Science Universities) zrzeszającej biura współpracy międzynarodowej europejskich akademickich uczelni przyrodniczych. Członek międzynarodowych sieci współpracy takich jak ELLS i CASEE.

Jan Szmidt

Jan Szmidt

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce (KRASP), rektor Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Elektroniki PW. W latach 1985-2002 kierował zespołem dydaktycznym oraz zespołem laboratoriów "Przyrządy Półprzewodnikowe” w Zakładzie Mikroelektroniki. W 1984 roku odbył praktykę w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników CEMI w Warszawie, a w 1990 roku - w Carnegie Mellon University (USA). Zrealizował ponad 60 prac badawczych we współpracy z zespołami polskich ośrodków naukowych (m.in. ITE, ITME, PWr., PŁ, PG, UMCS, AGH), a także zagranicznych (m.in. Imperial College Londyn, JRC Ispra, Uniwersytet Techniczny w Libercu, Carnegie Mellon University). Autor i współautor dwóch monografii i dziesięciu rozdziałów w książkach polsko- i anglojęzycznych, w tym: NATO ASI Series, Kluwer Academic Publishers i Elsevier oraz ponad 580 publikacji naukowych. Brał udział w realizacji kilku międzynarodowych projektów badawczych. Autor lub współautor 14 zgłoszeń patentowych. Członek 25 rad naukowych, obecnie Rady Naukowo-Przemysłowej przy Sekretarzu Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej (od 2014), Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa (2015-19). W latach 2008-12 dziekan wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Olga Wessels

Olga Wessels

Olga Wessels Head of the Brussels' Office of the European Consortium of Innovative Universities (ECIU). ECIU is an active network of 14 universities with a strong focus on innovation and entrepreneurship. ECIU kicked off the ECIU University, one of the 14 selected European Universities, in November 2019. The aim is to establish ground-breaking and innovative educational model on a European scale, changing the way of delivering education from degree based to challenge based.

Sławomir Wiak

Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej. Profesor nauk technicznych, specjalizuje się w elektrotechnice, modelowaniu komputerowym i systemach informatycznych. Absolwent PŁ, z którą związał całe swoje życie zawodowe. Był na stażach naukowych w Wlk. Brytanii, we Włoszech i innych krajach. 2007-2008 dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych PŁ, 2008-2012 dziekan Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ, 2012-2016 prorektor, a od 2016 rektor PŁ. Pasjonuje się zastosowaniami informatyki i jej promocją.

Bogumiła Więcław

Bogumiła Więcław

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych zajmowała różne stanowiska, które były związane z pracą w Protokole Dyplomatycznym, m.in. była Naczelnikiem Wydziału Przywilejów i Immunitetów Dyplomatycznych, Zastępcą Dyrektora Protokołu Dyplomatycznego. Pracowała także w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych w Finlandii, USA, Australii. Prowadzi szkolenia z protokołu dyplomatycznego dla pracowników MSZ, urzędów administracji publicznej oraz zajęcia w Akademii Dyplomatycznej MSZ, Krajowej Szkole Administracji Publicznej (KSAP), Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), Europejskiej Akademii Dyplomacji i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia PR). Prowadzi zajęcia z zakresu etykiety biznesowej i savoir-vivre’ u oraz ich zastosowania w Polsce i w środowisku międzynarodowym, współpracując z wieloma firmami.

Łukasz Wojdyga

Łukasz Wojdyga

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Wcześniej wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MNiSW i pełnomocnik ds. utworzenia NAWA. W latach 2008 - 2017 związany z Politechniką Warszawską, jako zastępca, a następnie Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej. Koordynował i zarządzał współpracą międzynarodową, w szczególności udziałem uczelni w międzynarodowych i europejskich projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych, rekrutacją studentów międzynarodowych oraz współpracą z zagranicznymi partnerami akademickimi i biznesowymi. Wcześniej, jako prawnik współpracował z instytucjami publicznymi i prywatnymi, głównie w sektorze audiowizualnym i telekomunikacyjnym.

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Agnieszka Zakrzewska-Bielawska jest profesorem nauk ekonomicznych, Dziekanem Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Łódzkiej oraz kierownikiem dyscypliny „Nauki o zarządzaniu i jakości” realizowanej na tej uczelni. Specjalizuje się w problematyce zarządzania strategicznego i rozwoju przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką ponad 160 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w tym kilku monografii oraz czterech podręczników. Bierze udział i kieruje wieloma projektami badawczymi, w tym finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Odbyła staże naukowe na uniwersytetach w Europie (w Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, na Słowacji i we Włoszech). Trzykrotna laureatka konkursu Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na najlepsze prace naukowe. Jest członkiem Strategic Management Society, Academy of Management oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Łodzi.

Ireneusz Zbiciński

Ireneusz Zbiciński

Prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński ukończył studia w Instytucie Inżynierii Chemicznej PŁ w roku 1977. W 1981 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską, tytuł profesora uzyskał w 2001. Staże zagraniczne w Electricity Research and Development Center, Chemical Engineering Division, Capenhurst, Wielka Brytania, 1999-2000, Birmingham, UK w 1989, Washington State University, 1996, Pullman, USA. Brał udział w realizacji ponad 24 grantów badawczych (w tym 14 krajowych, 10 zagranicznych i 3 promotorskich). Wykłady w zagranicznych ośrodkach naukowych i przemysłowych (w tym USA, Francja, RFN (w tym w Klubie Rzymskim), Holandia, Japonia, Chiny, Brazylia, Szwecja, Ukraina, etc.). Autor i współautor 3 monografii w języku angielskim, ponad 180 publikacji (60 z listy filadelfijskiej), 2 patentów, indeks h=16. Lider projektów Unii Europejskiej w ramach INTERREG IIIB WATERSKETCH i WATERPRAXIS (2004-2012), PeSCoS (2010-2012), Baltic Impulse (2012-2013), MONSUL-fundusze norweskie (2014-2016), INREP-Horyzont 2020 (2015-2018), aktualnie HIPERION, Horyzont 2020 (2019-2023). Prowadził projekty dla firm Procter&Gamble, Cabbot, Henkel (3), Azoty-Tarnów, International Fine Particle Research Institute, UK/USA, latach 1998-2003. W roku 2010 otrzymał nagrodę Qilu Frendship Award od rządu prowincji Shandong, Chiny, a w roku 2012 nagrodę „Excelence in Drying Research” przyznaną przez międzynarodowy komitet naukowców i przedstawicieli przemysłu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim OOP – 2013. Członek: Baltic University Board (Uppsala University, Szwecja) 2004-; Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk, 2007-; Working Party of Drying w ramach EFChE, 2006-. Promotor 16 prac doktorskich (2 doktorantów z Chin, 2 z Rosji, 1 z Ukrainy).

Katarzyna Zdulska

Katarzyna Zdulska

Odpowiadała za założenia strategiczn i wdrożeniowe do kampanii w mediach offline i online. Sprawowała pieczę nad złożonymi budżetami. Ma doświadczenie w prowadzeniu badań marketingowych, działaniach reklamowych i PR, operacyjnym zarządzaniu narzędziami do komunikacji marketingowej, weryfikowaniu efektywności przedsięwzięć promocyjnych. Bliska jest jej ideologia tworzenia wartości dodanej w odpowiedzi na insighty i umacniania wizerunku przez akcje z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest wykładowcą na studiach wyższych z marketingu i strategii marketingowych. Współpracowała z wieloma agencjami reklamowymi, kieruje projektami finansowanymi ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych. Obecnie kieruje kilkuosobowym Działem Marketingu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w którym realizowane są kompleksowe działania promocyjne i wizerunkowe, zawierające tworzenie kampanii do mediów tradycyjnych i internetowych, kreację treści graficznych i informacyjnych do narzędzi komunikacji z rozbudowanymi grupami odbiorców, eventy, czy też media relations i sponsoring. Planowała, wdrażała i rozliczała kampanie o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Od ponad 10 lat pracuje w obszarze marketingu, w tym od ponad 8 na stanowiskach kierowniczych. Uczestniczyła w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowej dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, która obecnie jest jedną z bardziej rozpoznawalnych marek w branży edukacji prywatnej. Wcześniej, pracując w branży motoryzacyjnej, miała okazję z sukcesem realizować lokalne działania marketingowe dla marek z segmentu premium oraz dla aut klasy średniej. Była również dziennikarzem muzycznym i prezenterem radiowym.

Patronat

Jarosław Gowin
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego